Salako pagrindinės mokyklos istorija


Salako mokykla istoriniuose šaltiniuose kaip parapijinė mokykla minima jau 1781 metais. Joje buvo mokoma lenkų, lotynų, vėliau rusų kalba.

 

1906 metais mokykloje pradeda dirbti aušrininkas Antanas Poderys ir įvedamos pamokos lietuvių kalba. A. Poderys pradeda švietėjišką veiklą, moko lietuviškų dainų, skiepija tautinę dvasią, rengia vaidinimus. I Pasaulinio karo metais mokykla neveikia, tačiau jau 1918 m. pradeda veikti keturmetė, o nuo 1936 m. – ir šešiametė mokykla. 1944 m. mokykla perorganizuojama į progimnaziją, joje mokosi 182 mokiniai, vėliau pastatomas priestatas.

1949 m. mokykla tampa vidurine, išleidžiama pirmoji abiturientų laida – 11 mokinių. 1963 m. įrengiami nauji kabinetai, dirbtuvės, valgykla, čia mokosi apie 350 mokinių – tai mokyklos pakilimo metai. 1977 m. pastatomas naujas priestatas, sporto salė. Nuo 1989 m. mokykla pradeda tautinio atgimimo laikotarpį, aktyviai dalyvauja visuomenės persitvarkymo procesuose, tačiau mokinių skaičius tolydžio mažėja.

2001 m. mokykla išleidžia paskutinę, 52-ąją abiturientų laidą ir tampa dešimtmete mokykla.

Antanas Poderys –
lietuviškos mokyklos Salake įkūrėjas

Gimė 1864 m. Zapyškyje, baigęs Veiverių gimnaziją, dirbo Lenkijoje. Bendradarbiavo J.Basanavičiaus leidžiamoje „Aušroje“, dažnai susitikdavo su V.Kudirka.

1906 m. paskirtas į Salako dviklasę mokyklą vedėju, kur pirmąkart įvedė 2 savaitines valandas lietuvių kalbai mokyti. Kartu jis pradeda ir aktyvią švietėjišką veiklą, lietuviškos sąmonės žadinimą. Ne tik vaikams mokykloje skiepija tautinę dvasią, moko lietuvių liaudies dainų.

A.Poderys subūrė Salake lietuvišką chorą ir surengė pirmą lietuvišką vakarą, kur buvo parodytas vaidinimas „Genovaitė“. 1909 m. pirmą kartą Salake gegužinėje sugiedota Tautiška giesmė. Nepriklausomybės metais A.Poderys buvo keturmetės mokyklos vedėju bei aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Mokytojas A.Poderys mirė 1941 m. spalio 27 d. Zarasuose. Palaidotas Salako kapinėse, kur vėliau atgulė ir jo žmona Petronėlė.


Mokyklos direktoriai,
dirbę Salako mokykloje

1906-1914 ved. Antanas PODERYS

1918-1936 ved. Antanas PODERYS

1936-1944 ved. Jonas VAITĖNAS

1944-1945 direkt. Jonas MATULIS

1945-1946 Petras CIMBOLENKA

1946-1949 Izidorius ŠUMINAS

1949-1951 Osvaldas ŠILEIKIS

1951-1952 Romualdas STAKĖNAS

1952-1953 Teodoras MASELIS PETRAUSKAS

1953-1956 Petras STANKEVIČIUS

1956-1958 Leonas JUKNEVIČIUS

1958-1960 Vytautas RATINSKAS

1960-1970 Kazys ŠILEIKIS

1970-1989 Vytautas BUKELSKIS

1989-2009 Rimantas BIKULČIUS

2009- Leonas SADAUSKAS

Salako pagrindinei mokyklai 100 metų

„Maloniausias ir gražiausias kelias – į pirmąją mokyklą. Nebėra jau senosios molinės mokyklėlės(senokai jos vietą užėmė puošni mūrinė), o mes, žilagalviai, vis dar bėgam į ją, išgirdę skambutį, skubame į ilgus medinius suolus, girdime pirmojo mokytojo balsą…“

Taip rašo buvusi Salako mokyklos auklėtinė, poetė Birutė Stasiūnaitė-Gruzdienė.

2006 m. birželio 24 d. į mokyklą po ilgų nesimatymo metų rinkosi tie, kurie čia kažkada mokėsi, dirbo ar kitaip buvo susiję su Salako mokykla. Atvyko net 410 mokyklos abiturientų, anksčiau dirbę mokytojai, pirmosios 1949 m. laidos abiturientai, net tarpukario laikotarpiu besimokę mokiniai. Šventėje dalyvavo mokyklos įkūrėjo mokytojo Antano Poderio dukra Gražina Poderytė.

Šventė prasidėjo iškilminga visų laikų mokyklos mokinių ir mokytojų eisena į Salako bažnyčią, kur buvo aukojamos šv. Mišios už ……., pašventinta mokyklos vėliava ir herbas.

Salako kultūros rūmų salė nesutalpino visų šventės dalyvių ir svečių, dalyvavusių iškilmingame susirinkime ir stebėjusių šventinį koncertą, kurį surengė mokyklos bendruomenė.

Šventė mokykloje prasidėjo stogastulpio, kurį specialiai mokyklos šimtmečiui sukūrė antalieptiškis skulptorius Saulius Savickas, pašventinimu.

Skambėjo sveikinimo kalbos – rajono vadovų, garbių svečių, pirmųjų laidų abiturientų ir šiandien čia besimokančių. Mokykla pasitiko visus pasipuošusi, atjaunėjusi ir išgražėjusi – paremontuotos klasės, neatpažįstamai pasikeitusi aktų salė, kapitaliai suremontuota valgykla, šviesūs koridoriai, pilni džiugių veidų ir mokinių sukurtų rankdarbių – karpinių, skiautinių, mezginių, pintų juostų ir sodų, gamtinių paveikslėlių, siuvinių ir gausybe kitokių darbelių.

O vakare visų svečių, susirinkusių mokyklos vidiniame kiemelyje, laukė Gyčio Paškevičiaus atliekamos dainos bei nuotaikinga vakaronė, kurią surengė Salako kultūros namų kapela ir mokyklos saviveiklininkai.

DALYVAUJAME PROJEKTE
„DRĄSINKIME ATEITĮ“
Kad ir kokie padūkę, rimti, uolūs ar tinginiaujantys būtumėm, niekas negali iš mūsų atimti tikėjimo ir noro vieną dieną turėti gražią ateitį, mėgstamą darbą, svaiginančią karjerą. O geras pavyzdys ar patarimas labai padeda renkantis tolimesnį kelią, ieškant būdų pasiekti tai, ko norime.

Tokiomis mintimis vedami, visa mokyklos bendruomenė – mokiniai, mokytojai, tėvai išrinko 10 geriausiųjų mūsų mokyklą jau baigusių, tačiau kažkada tuose pačiuose suoluose sėdėjusių ir visuomenėje kilnia bei sėkminga veikla pasižymėjusių abiturientų – Salako mokyklos Garbės Galeriją.

Dalyvavimas projekte – tai galimybė mokiniams susitikti su šauniais skirtingų kartų ir laikų mokiniais. Išrinktajam į mokyklos visų laikų abiturientų dešimtuką susitikimo metu įteikiamas Garbės Galerijos nario ženkliukas – pripažinimo iš vaikystės simbolis, dabarties pasiekimų ir garbingo gyvenimo pripažinimas. O kartu tai ir įpareigojimas drąsiai dirbti vardan jaunų žmonių, kolegų ir aplinkinių ateities.

SALAKO MOKYKLOS
GARBĖS GALERIJA

 

Gintaras Andrijauskas
1987 m. laida
Egidijus Bukelskis
1975 m. laida

Balys Dainys
1958 m. laida

Audrius Gimžauskas
1985 m. laida

Dalius Gimžauskas

1989 m. laida

Irena Labutienė
1963 m. laida

Audronė Macijauskienė

1975 m. laida

Gražina Poderytė
Mokyklos įkūrėjo
Antano Poderio dukra, baigė pradinę mokyklą Salake

Vaidotas Rimša
1992 m. laida

Algirdas Vapšys
1952 m. laida