PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-215

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2019–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Tikslas – nustatyti sąlygas korupcijai pasireikšti Savivaldybės įstaigose, įmonėse ir jas šalinti.
Uždavinys. Nustatyti Savivaldybės įstaigose, įmonėse veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Uždavinys. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę.

2019 m. įvykdyti darbai
(trumpas aprašymas)
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
1 2 3 4 5 6
1. Kiekvienoje Savivaldybės įstaigoje, įmonėje paskirti už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį. Savivaldybės administracijos direktorius, įstaigų, įmonių vadovai Iki 2019 m. vasario 1 d. Paskirtų atsakingų už korupcijos prevenciją asmenų skaičius.
2. Atlikti visuomenės nuomonės apklausą dėl korupcijos pasireiškimo Zarasų rajono savivaldybėje. Valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje, Informacinių technologijų tarnyba Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Įvykdytų apklausų skaičius.
3. Teikti rekomendacijas dėl veiklos sričių, kuriose būtų tikslinga įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę. Antikorupcijos komisija Kiekvienais metais iki birželio 1 d. Parinktos sritys, kuriose tikslinga nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę.
4. Apibendrinti korupcijos pasireiškimo tikimybės Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės įstaigose, įmonėse nustatymus. Valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje Kiekvienų metų III ketvirtį Parengtų dokumentų (apibendrinimų) skaičius.
5. Atlikti patikrinimus dėl rekomendacijų, pateiktų įvertinus korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės įstaigose, įmonėse, įgyvendinimo. Valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje Kiekvienais metais Atliktų patikrinimų skaičius.
6. Vykdyti Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų, Savivaldybės tarybos narių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo kontrolę. Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo Kiekvienais metais Įvykdytų deklaracijų pateikimo kontrolės procedūrų skaičius, jų apimtis.
Tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei Savivaldybės įstaigų, įmonių veiklos srityse.
Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo skaidrumą ir viešumą.
Uždavinys. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo viešumą.
1 2 3 4 5 6
7. Savivaldybės įstaigose, įmonėse parengti ir patvirtinti vadovaujančių darbuotojų ir specialistų, priimamų į darbą pagal darbo sutartis, atrankos tvarką. Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai Iki 2019 m. balandžio 1 d. Parengtų atrankos tvarkų skaičius.
Vadovaujančių darbuotojų ir specialistų, dirbančių pagal darbo sutartis, priimtų į darbą vadovaujantis tokiomis tvarkomis, skaičius, jų procentas nuo bendro priimtų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus.
8. Viešinti Savivaldybės metinį biudžetą, detalias finansines ataskaitas ir skolos dydį. Savivaldybės administracijos Finansų skyrius Nuolat Viešinamas Savivaldybės metinis biudžetas, detalios finansinės ataskaitos ir skolos dydis.
9. Savivaldybės interneto svetainėje skelbti duomenis apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius ar patikėjimo teise valdomus nekilnojamojo turto objektus, kurie yra perduoti naudotis kitiems asmenims, jų naudojimo būdą, naudotojus, nuomos kainas, sudarytas sutartis, teisinį pagrindą, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas. Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius Nuolat Paskelbta atitinkama informacija, jos apimtis ir išsamumas.
10. Savivaldybės įstaigų, įmonių interneto svetainėse skelbti informaciją apie naudojamus tarnybinius lengvuosius automobilius. Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai Nuolat Paskelbta atitinkama informacija, jos apimtis ir išsamumas.
11. Savivaldybės įstaigų, įmonių interneto svetainėse įdiegti skyrių ,,Korupcijos prevencija“ ir jame skelbti aktualią informaciją apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones. Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai Iki 2019 m. balandžio 1 d. Paskelbta atitinkama informacija, jos apimtis ir išsamumas.
Tikslas – mažinti administravimo naštą administracinių ir viešųjų paslaugų gavėjams.
Uždavinys. Tobulinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo ir jų administravimo procedūras, didinant viešųjų paslaugų skaidrumą ir efektyvumą.
1 2 3 4 5 6
12. Atlikti ,,vieno langelio“ principo taikymo savivaldybėje vidaus auditą. Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius 2019 m. IV ketvirtis Atliktas vidaus auditas, pateiktos rekomendacijos veiklos tobulinimui.
13. Savivaldybės, jos įstaigų, įmonių interneto svetainėse nuolat pateikti ir atnaujinti viešųjų paslaugų teikimo tvarkas (aprašus), reikiamus dokumentus, nuorodas į teisės aktus, reglamentuojančius šių paslaugų teikimą ir administravimą. Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai Nuolat Parengtos (atnaujintos) ir paskelbtos visų Savivaldybėje teikiamų viešųjų paslaugų teikimo tvarkos (aprašai).
Tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
Uždavinys. Vykdyti Savivaldybės gyventojų, įmonių vadovų, Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų antikorupcinį švietimą.
Uždavinys. Vykdyti moksleivių antikorupcinį švietimą.
1 2 3 4 5 6
14. Organizuoti su antikorupcine tematika susijusius mokymus ir konsultuoti Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais. Valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje Kiekvienais metais Mokymų ir konsultacijų bei dalyvavusiųjų skaičius.

15. Savivaldybės interneto svetainėje sukurti anoniminį elektroninio pašto adresą, kuriuo būtų galima kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis Savivaldybės įstaigose, įmonėse. Savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. I ketvirtis Sukurtas anoniminis elektroninio pašto adresas, sudaryta galimybė Savivaldybės interneto svetainėje anoniminiu būdu pateikti pranešimą apie galimą korupcinį atvejį.
16. Vykdyti antikorupcinį švietimą kultūros, sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigose. Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius, Savivaldybės įstaigų vadovai Nuolat Švietimo, kultūros ir sveikatos priežiūros įstaigų, vykdančių korupcijos prevencijai skirtas veiklas, skaičius. Vykdytų korupcijos prevencijai skirtų renginių skaičius.
17. Organizuoti moksleivių antikorupcinių iniciatyvų konkursą (piešinių, rašinių ir pan.) Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose ir neformaliojo švietimo įstaigose. Zarasų švietimo pagalbos tarnyba, bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų vadovai Kiekvienais metais Bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų, organizavusių moksleivių antikorupcinių iniciatyvų konkursus, skaičius.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIUJU TYRIMU TARNYBA
DL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBUDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

Lietuvos Respublikos specialiuju tyrimu tarnyba (toliau – Specialiuju tyrimu tarnyba),
atsižvelgdama i 2018 m. birželio 27 d. priimto Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatymo Nr. IX-904 5, 8 straipsniu pakeitimo ir Istatymo papildymo 101 straipsniu istatymo1 (toliau
– istatymas) nuostatu svarba, nori atkreipti instituciju dmesi ir priminti, kad nuo 2019 m. sausio 1
d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos istatymo 101 straipsniu, valstybs tarnautojasar jam
prilygintas asmuo apie jam žinoma korupcinio pobudžio nusikalstama veika, išskyrus veika, kuria
galbut padar jo artimieji giminaiciai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiuju tyrimu tarnybai,
Lietuvos Respublikos prokuraturai arba ikiteisminio tyrimo istaigai.
Siekdami užtikrinti informacijos apie isigaliojusio istatymo nuostatas sklaida ir šio
istatymo nuostatu veiksminga vykdyma, prašome visu instituciju vadovus supažindinti jiems
pavaldžius valstybs tarnautojus, jiems prilygintus asmenis ir kitus darbuotojus (taip pat institucijai
pavaldžias istaigas) su pamintu Korupcijos prevencijos istatymo pakeitimu, taip pat paskatinti
šiuos asmenis kreiptis i Specialiuju tyrimu tarnyba, Lietuvos Respublikos prokuratura arba
ikiteisminio tyrimo istaiga, jeigu jiems yra žinoma veika, turinti korupcinio pobudžio nusikalstamos
veikos požymiu.
Šiuo tikslu Specialiuju tyrimu tarnyba pareng atmintine, kuria siekiama aiškiai ir
suprantamai išdstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobudžio nusikalstama veika
tvarka. Rekomenduojame institucijoms pasidalinti ja su visais darbuotojais ir užtikrinti institucijose
dirbantiems asmenims galimybe bet kuriuo metu ja pasiekti ir pakartotinai susipažinti su atmintinje
pateikiama informacija (pvz., patalpinti ja institucijos intraneto puslapyje, vidiniuose komunikacijos
kanaluose ir pan.). Taip pat atkreipiame dmesi i Specialiuju tyrimu tarnybos rekomenduojama
1 Prieiga internete: https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/2b9351707eb711e8ae2bfd1913d66d57.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIUJU TYRIMU TARNYBA
Pagal adresatu saraša
2019-01- Nr. 4-01-
DL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBUDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS
2
Pranešimo apie korupcinio pobudžio teiss pažeidimo forma, patvirtinta 2018 m. gegužs 21 d.
Specialiuju tyrimu tarnybos direktoriaus isakymu Nr. 2-86 „Dl Asmenu, kurie kreipiasi i Lietuvos
Respublikos specialiuju tyrimu tarnyba, pareiškimu nagrinjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuri
gali palengvinti valstybs tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui pateikti tikslinga informacija apie
jam žinoma korupcinio pobudžio nusikalstama veika (šia forma galima rasti Specialiuju tyrimu
tarnybos interneto svetains skilties „Palikti pranešima svetainje“ poskiltyje „Valstybs
tarnautojams“2).
Atsižvelgdami i tai, kad informacijos apie Korupcijos prevencijos istatyme nustatytos
pareigos vykdyma žinojimas ir kaupimas institucijai gali padti veiksmingai valdyti korupcijos
rizikas ir stiprinti istaigos atsparuma korupcijai, visu instituciju vadovus kvieciame imtis imanomu
organizaciniu ir administraciniu priemoniu apskaityti ir kaupti nuasmenintus statistinius duomenis
apie institucijai žinomus joje dirbanciu asmenu pranešimu apie korupcinio pobudžio nusikalstama
veika atvejus.
PRIDEDAMA. Atmintin, 3 lapai.
Direktorius Žydrunas Bartkus
Sandra Kaziukeviciut, tel. (8 706) 63 362, el. p. sandra.kaziukeviciute@stt.lt
2 Prieiga internete: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/valstybes-tarnautojams/#turinys.

Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir
susidūrei su korupcija, turi žinoti:

Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir
susidūrei su korupcija, turi žinoti:
Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti STT, prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.
Ši pareiga taikoma visiems valstybės tarnautojams ar jiems prilygintiems asmenims.
Išimtis pranešti apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galioja tuo atveju, jeigu tokią veiką galbūt padarė valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens artimieji giminaičiai ar šeimos nariai.
Artimaisiais giminaičiais laikomi tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai; šeimos nariais – kartu su juo gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, taip pat nusikaltimą padariusio asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo nusikaltimą padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė), sutuoktinio tėvai.
Taip pat išimtį pranešti sudaro atvejai, kai teisės aktuose yra nustatyti praneštinos informacijos atskleidimo ribojimai (pavyzdžiui, pareiga pranešti netaikoma advokatui dėl aplinkybių, kurias jis sužinojo atlikdamas gynėjo pareigas).
Pranešti apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką turi valstybės tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys.
Valstybės tarnautojai yra valstybės politikai, valstybės pareigūnai, teisėjai, valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą ir kiti asmenys, kurie, dirbdami ar kitais įstatyme nustatytais pagrindais eidami pareigas valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, atlieka valdžios atstovo funkcijas arba turi administracinius įgaliojimus, taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas.
Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo yra asmuo, kuris atlieka valdžios atstovo funkcijas, įskaitant teismines, turi administracinius įgaliojimus arba kitaip užtikrina viešojo intereso įgyvendinimą dirbdamas ar kitais pagrindais eidamas pareigas užsienio valstybės ar Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, tarptautinėje viešojoje organizacijoje arba tarptautinėje ar Europos Sąjungos teisminėje institucijoje, arba juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje, kuriuos kontroliuoja užsienio valstybė, taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas.
Be to, valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme nustatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras ar prisiekusysis1.
Pranešti privaloma apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos:
• kyšininkavimas,
• prekyba poveikiu,
• papirkimas,
• kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą2.
1 Žr. Baudžiamojo kodekso 230 straipsnį.
2 Žr. Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį.
Asmuo turi pranešti apie konkrečią jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką.
Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo privalo pranešti apie tokią veiką, jei jis:
1. gavo neginčijamų duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba
2. pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą.
Neginčijamais duomenimis galėtų būti laikomi atvejai, kai asmuo apie tai betarpiškai sužino iš tiesioginių įvykio liudininkų, turi rašytinių duomenų, veiksmai užfiksuoti techninėmis priemonėmis ir pan.
Jeigu nėra neginčijamų duomenų arba valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo pats nefiksavo tokios nusikalstamos veikos, teisinės pareigos pranešti apie ją teisėsaugos institucijai jis neturi. Kita vertus, siekiant užkirsti kelią korupcijai, asmenys kviečiami visada pranešti apie nusikalstamą veiką, jeigu jie pagrįstai mano, kad tokia veika yra rengiama, daroma ar buvo padaryta.
Apie tokią veiką asmuo turi pranešti per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo momento.
Rekomenduojama nedelsti pranešti apie žinomą nusikalstamą veiką per įmanomai trumpiausią laiką, kad įgaliotos institucijos galėtų operatyviai išsiaiškinti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, surinkti įrodymus ir užkirsti kelią naujiems nusikaltimams.
Apie nusikalstamą veiką asmuo turi pranešti STT, prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.
Asmuo gali pasirinkti savo nuožiūra, kuriai teisėsaugos institucijai – STT, prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai – pranešti apie jam žinomą korupcinio pobūdžio veiką. Pareiga įvykdoma, jeigu pranešimas pateikiamas bet kuriai iš jų.
Apie sunkias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas rekomenduojama pranešti STT, kuriai pavesta atlikti ikiteisminį tyrimą tokiose bylose.
Ikiteisminio tyrimo įstaiga yra policija. Ikiteisminio tyrimo įstaigos taip pat yra Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Karo policija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Lietuvos Respublikos muitinė, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kai tiriamos nusikalstamos veikos, išaiškėjusios šioms institucijoms atliekant tiesiogines funkcijas, nustatytas jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.
Pranešimo STT būdai ir tvarka
Pranešti STT apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galite šiais būdais:
1. www.stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje;
2. atsiųsdami žinutę adresu: pranesk@stt.lt;
3. 24/7 karštąja linija (8 5) 266 3333;
4. mobiliąja programėle „Pranešk STT“;
5. atvykę į STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyrių, STT Kauno valdybą, STT Klaipėdos vadybą, STT Panevėžio valdybą, STT Šiaulių valdybą;
6. atsiųsdami pranešimą paštu STT struktūriniams padaliniams.
Pateikiant informaciją svarbu nurodyti: 1) konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes; 2) asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą; 3) ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; 4) savo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis.
Asmuo, jei tai įmanoma, prie pranešimo prideda rašytinius ar kitus turimus duomenis apie pažeidimą.
STT, prokuratūra ar kita ikiteisminio tyrimo įstaiga užtikrins valstybės tarnautojo asmens duomenų konfidencialumą ar anonimiškumą.
Asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.
Konfidencialumas – įstaigų ir kitų subjektų bei jų darbuotojų, valstybės tarnautojų ar pareigūnų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkomi tik darbo ar tarnybos funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus tam tikrus nustatytus
atvejus. Pavyzdžiui, tokie atvejai gali būti, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo 9 straipsnį kiekviena įstaiga ir asmuo, kuris gauna ar nagrinėja informaciją apie pažeidimą, privalo užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumą. Pranešėjo duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą.
Anonimiškumo ir dalinio anonimiškumo institutai įtvirtinti Baudžiamojo proceso kodekse ir gali būti taikomi prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu esant šio kodekso nustatytiems pagrindams.
Nukentėjusiojo ir liudytojo, kuriems taikomas anonimiškumas, tapatybę nurodantys duomenys, įforminti ir įslaptinti Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka, sudaro valstybės paslaptį ir susipažinti su tokiais duomenimis turi teisę tik byloje dalyvaujantis prokuroras, ikiteisminio tyrimo pareigūnas ir teisėjas.
Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.
Pagrindinės asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės yra nustatytos Pranešėjų apsaugos įstatyme.
Šios priemonės yra:
1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
2) asmens konfidencialumo užtikrinimas;
3) draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
4) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
5) teisė gauti kompensaciją;
6) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
7) atleidimas nuo atsakomybės.
Asmens konfidencialumo užtikrinimas ir draudimas daryti neigiamą poveikį taikomi nuo asmens pateiktos informacijos apie pažeidimą gavimo įstaigoje arba kompetentingoje institucijoje (Generalinėje prokuratūroje) momento ir taikomos visiems asmenims3, pateikusiems informaciją apie pažeidimus.
Teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją, teisė gauti kompensaciją, nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas ir atleidimas nuo atsakomybės gali būti taikomi nuo asmens pripažinimo pranešėju momento kompetentingoje institucijoje (Generalinėje prokuratūroje).
3 Išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą atvejį, kai asmuo apie pažeidimą pranešė nesilaikydamas Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytų pranešimo formos reikalavimų, tačiau pranešime pateikta informacija atitinka kitus šiame įstatyme nustatytus reikalavimus ir kompetentinga institucija asmenį gali pripažinti pranešėju. Tokiais atvejais kompetentinga institucija asmens konfidencialumą užtikrina nuo asmens pripažinimo pranešėju momento.

_____________