ZARASŲ R. SALAKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2017-2018 m.m.

 

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas,

vadovavimas klasei

1. DALIA BAUBINAITĖ

 

Pradinių klasių mokytoja;

3,4  klasės auklėtoja.

2. NIJOLĖ BIKULČIENĖ

 

Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja;

10 klasės auklėtoja.

3. RIMA DUMBRAVIENĖ

 

Matematikos, ekonomikos mokytoja;

7  klasės auklėtoja.

4.  

INGA GIKIENĖ

 

Lietuvių kalbos, tikybos mokytoja.

5 klasės auklėtoja

5.  

RIMVYDA KASPARAVIČIENĖ

 

Biologijos, etikos mokytoja;

8 klasės auklėtoja.

6.  

DANUTĖ KAZLAUSKIENĖ

 

Rusų kalbos mokytoja;

6 klasės auklėtoja.

7.  

GIEDRIUS KAZLAUSKAS

 

 

Informacinių technologijų mokytojas.

 

8.  

NATALIJA KAZANOVA

 

 

Anglų kalbos mokytoja;

 

9.  

DANGUOLĖ KISIELIENĖ

 

Pradinių klasių, muzikos mokytoja;

9  klasės auklėtoja.

10.  

VALĖ  LUNECKIENĖ

 

Kūno kultūros mokytoja
11. JANINA MIŠKINIENĖ  

Lietuvių kalbos mokytoja.

 

12.  

DOVILĖ NIKITINA

 

Dailės, technologijų mokytoja.
13.  

LORETA NORVAIŠAITĖ

 

Fizikos mokytoja.
14.  

REDA PUTRIMAITĖ

 

Pradinių klasių mokytoja

1, 2  klasių auklėtoja.

15.  

PALMA STUNDŽIENĖ

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja.
16.  

AUŠRA ŠILEIKIENĖ

 

Chemijos, technologijų, žmogaus saugos mokytoja.
17.  

OSVALDAS VISOCKAS

 

Geografijos mokytojas.

 

 

ZARASŲ R. SALAKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

ADMINISTRACIJA

2017-2018  m.m.

 

Mokyklos direktorius

el. paštas

 

LEONAS SADAUSKAS

salako.mok.dir@zarasai.lt

 

Raštvedė sekretorė

telefono Nr.

el. paštas

 

 

RAMUNĖ PADVAISKAITĖ

8 385 59368

salako.mok@zarasai.lt

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

el. paštas

 

 

AUŠRA ŠILEIKIENĖ

pavaduotojas.salako.mok@zarasai.lt

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

el. paštas

 

 

VIDA BIVEINIENĖ

ud.salako.mok@zarasai.lt

 

 

Vyr. buhalterė

el. paštas

 

 

JOVITA PETRUOKIENĖ

buhalterija.salako.mok@zarasai.lt

 

 

ZARASŲ R. SALAKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

SPECIALISTAI

2017-2018  m.m.

 

Socialinis pedagogas

el. paštas

 

 

NIJOLĖ BIKULČIENĖ

socpedag.salako.mok@zarasai.lt

 

 

Vaikų slaugytoja

el. paštas

 

 

REGINA ANTIPOVA

salako.mok@zarasai.lt

 

 

Bibliotekininkė

el. paštas

 

 

VIDA BIVEINIENĖ

ud.salako.mok@zarasai.lt

 

SALAKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS LEONO SADAUSKO
2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1.Pasirengti ir įteisinti mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemą mokykloje Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas Visi mokyklos pedagogai pasirašytinai supažindinti su mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modeliu.
Iki 2018-09-01 mokytojų darbo apmokėjimo tvarka nustatyta mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taisyklėse.
Iki 2018-09-01 parengti ir patvirtinti mokytojų pareigybių aprašymai
Iki 2018-09-01 direktoriaus įsakymu patvirtintas mokytojų pareigybių sąrašas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos nuostatomis.
Iki 2018-09-01 pasirašyti mokytojų darbo sutarčių pakeitimai.
Nuo 2018-09-01 mokytojui skiriama ne daugiau kaip 1 etatas, jei mokykloje nesudaromas visas etatas kitiems pedagogams.

2. Sukurti ir įgyvendinti smurto ir patyčių prevencijos modelį mokykloje

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 231 ir 43 straipsnių nuostatas

Iki 2018-06-01 parengtas mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas.
Iki 2018-09-01 atnaujintos mokyklos mokinio elgesio taisyklės.
Nuo 2018-09-01 vykdoma nauja prevencinė programa OLWEUS
Organizuota mokyklos bendruomenei (1 kartą per mėnesį) mokymai apie smurto ir patyčių prevenciją.
2018 m. lapkričio-gruodžio mėn. organizuotas visuotinis mokyklos tėvų susirinkimas bei tėvų susirinkimai visose klasėse smurto ir prevencijos tema.
Iki 2018-05-31 pateikta paraiša dalyvauti projekto „Saugios aplinkos kūrimas II“ programos „Savižudybių prevencija mokykloje“ įgyvendinime.

3. Pagerinti ugdymo kokybę Užtikrinti sklandų ugdymo procesą ir gerus ugdymo rezultatus Organizuoti 2 seminarai mokyklos mokytojams ugdymo kokybės klausimais.
Atnaujintas 1 kabinetas (baldai, įranga, metodinės priemonės).
Mokytojų tarybos posėdyje 2018-06-18 apsvarstyti ir įvertinti 2017-2018 m. m. baigimo statistiniai rezultatai klasėse.
2018-08-28 d. Mokytojų taryboje apsvarstyti 2017-2018 m. m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai.
2018 m. spalio mėn. Mokytojų taryboje apsvarstyti ir įvertinti 2017-2018 m. m. 10 klasės Pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatai.
Iki 2018-11-01 mokyklos internetiniame puslapyje paskelbti mokyklos pažangos rodikliai.

4. Inicijuoti ir skatinti projektines veiklas mokykloje Sukurti sveiką, saugią, skatinančią tobulėti aplinką mokykloje Iki 2018-09-01 atnaujintos ugdomosios erdvės mokykloje (1 aukšto fojė ir koridorius)
Dalyvauta respublikiniame projekte „Sveikatiada“.

5. Skatinti mokytojų ir mokyklos darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimą

Įgyvendinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą
Visi mokytojai dalyvavo 5 tobulinimosi ir kvalifikacijos kėlimo seminaruose.
Visi mokyklos darbuotojai dalyvavo 3 tobulinimosi seminaruose.