PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-157

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-178 redakcija)

 

 

 

ZARASŲ R. SALAKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Zarar. Salako  pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau nuostatai) reglamentuoja Zara r. Salako pagrindinės mokyklos (toliau mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, darbo apmokėjimo tvar ir atestaciją, lėšas, naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir mokyklos veiklos priežrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas Zara r. Salako pagrindinė mokykla, trumpasis pavadinimas Salako pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota juridinių asmeregistre, kodas 190205760.

3. Mokyklos istorija: mokykla įsteigta 1906 metais. 19492001m. – vidurinė mokykla. Zararajono savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr.139 pakeistas mokyklos tipas į pagrindinę mokyklą.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Savininkas – Zararajono savivaldybė.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Zarasų rajono savivaldybės taryba, kuri:

7.1. tvirtina mokyklos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir atleidžia jų mokyklos direktorių;

7.3. priima sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar mokyklos struktūros pertvarkos;

7.4. skiria, atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.5. priima sprendimą dėl mokyklos buveinės pakeitimo;

7.6. priima sprendimą dėl mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

7.7. sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Buveinė Šilo g. 23, Salakas, 32216, Zarar.

9. Grupė – bendrojo lavinimo mokykla.

10. Tipas – pagrindinė mokykla.

11. Pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla. Kita paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymo forma – grupinio ir pavienio. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, individualus ir savarankiškas.

14. Švietimo programos – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas.

15. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pažymėjimas, mokymosi pasiekipažymėjimas.

16. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Zararajono savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, Zararajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

17. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

18. Mokyklos veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

18.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

18.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2.6. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

18.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.2. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

19.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

19.4. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

19.5. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

19.6. kūrybinė, meni ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.00

19.7. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

20. Mokyklos veiklos tikslas suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bend raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

21. Mokyklos veiklos uždaviniai ir funkcijos:

21.1. teikti mokiniams kokybišką išsilavinimą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas:

21.1.1. atsižvelgdama į vietos ir mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

21.1.2. rengia pagrindinio ugdymo programos papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

21.1.3. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

21.1.4. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikia materialinę bazę vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

21.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius:

21.2.1. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

21.2.2. rengia ir vykdo neformaliojo ugdymo programas;

21.2.3. organizuoja tė (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (pailgintas dienos grupes, klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

21.3. teikti mokiniams reikia pagalbą:

21.3.1. teikia švietimo informacinę pagalbą, mokiniams reikalingą psichologinę, socialinę pedagoginę, specialią pagalbą;

21.3.2. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi  poreikius, skiria specialųjį ugdy teisės aktų nustatyta tvarka;

21.3.3. vykdo profesinio orientavimo veiklas;

21.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (si) aplinką:

21.4.1. rengia ir įgyvendina sveikatos stiprinimo programas;

21.4.2. vykdo mokinių sveikatos priežrą;

21.4.3. vykdo vaiko minimalios priros priemones;

21.4.4 užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saug mokymosi ir darbo aplinką;

21.4.5. vykdo mokinių maitini mokykloje.

22. Mokykla atlieka kitas įstatyir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

23. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

 MOKYKLOS TEIS IR PAREIGOS

 

24. Mokykla įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą asmenims;

24.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

24.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;

25. Mokyklos pareigos:

25.1. užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų kokybišką vykdymą;

25.2. garantuoti švietimo koky ir mokinių saugumą ugdymo proceso metu;

25.3. suprantamai ir aiškiai taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktais nustatyta, kad atitinkamas ugdymo turinys turi būti perteikiamas lietuvių kalba;

25.4. sudaryti mokiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas;

25.5. užtikrinti sveiką, saugią, užkertanč kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

25.6. rūpintis mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimu;

25.7. viešai skelbti informaciją apie mokyklos veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;

25.8. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežros priemonių įgyvendinimą;

25.9. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme bei kituose teisės aktuose.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

26. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarę mokyklos taryba ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtintą mokyklos metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusi mokyklos taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarę mokyklos taryba ir Zararajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;

26.4. direktoriaus patvirtintą mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritarusi Zara rajono savivaldybės taryba;

26.5. bend priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro.

27 Mokyklos direktorius yra vienasmenis mokyklos valdymo organas. Direktorių konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Zara rajono savivaldybės taryba. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atsakingas rajono Savivaldybės tarybai.

28. Direktorius:

28.1. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo prograrengimui, juos tvirtina, vadovauja vykdymui;

28.2. organizuoja mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinamas mokyklos tikslas ir atliekamos mokyklos funkcijos;

28.3. tvirtina mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, nustatant pavaduotojo ugdymui pareigą eiti direktoriaus pareigas, kai direktorius negali eiti savo pareigų dėl ligos, atostogų, tarnybinės komandiruotės, taip pat ir kitų objektyvių priežasčių;

28.5. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.6. nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis;

28.7. priima mokytis mokinius Zara rajono savivaldybės nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

28.8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

28.9. suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;

28.10. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

28.11. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, materialinius ir intelektinius išteklius;

28.12. leidžia įsakymus, kontroliuoja vykdymą;

28.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

28.14. sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;

28.15. organizuoja mokyklos dokumentų saugumą ir valdymą teisės ak nustatyta tvarka;

28.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

28.17. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimy atestuotis ir organizuoja atestaciją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

28.18. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudary ir skatina jų veiklą, tvirtina jų nuostatus;

28.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

28.20. atstovauja mokyklą kitose institucijose;

28.21. vadovauja mokyklos mokytojų tarybai;

28.22. užtikrina raciona ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veiki ir tobulinimą;

28.23. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

28.24. tvarko pašalinių asme patekimo į mokyk apskaitą ir tai kontroliuoja, organizuoja jos teritorijos ir prieigų stebėjimą, informuoja Zara rajono policijos komisariaapie žinomus ar įtariamus smurto, prievartos, narkotikų platinimo, viešosios tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus;

28.25. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Zara rajono savivaldybės administracijos direktor dėl minimalios ir vidutinės priežros priemonių vaikui skyrimo;

28.26. kartu su mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pasta ar mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

28.27. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniams drausmines auklėjimo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

28.28. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

29. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstaty ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje, už demokratinį mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, užtikrina bendravimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, tinka funkcijų atlikimą, nustaty mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, mokyklos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priros priemonių įgyvendinimą, Mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V645, įgyvendinimą mokykloje, už Švietimo įstatymo 26 straipsnyje nurodytos informacijos skelbimą, už pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančkelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

30. Mokykloje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba.

31. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kel mokomųjų daly mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinė grupė renkasi kartą į mėnesį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių balsų dauguma.

32. Metodinių grupių veiklos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius.

33. Metodinė grupė:

33.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pioje  klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą;

33.2. kartu aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves;

33.3. susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų daly pla rengimo principų ir tvarkos;

33.4. suderina vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą, aptaria jų naudojimą;

33.5. aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokojų dalykų, modulių, pasirenkamų dalypasiūlos;

33.6. aptaria tarpdalykinę integraciją, sudaro individualiąsias daly programas, gabių ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymo individualizuotas programas;

33.7. aptaria ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą;

33.8. nagrinėja ugdymo sėkmingumą ir mokinių pasiekimus;

33.9. konsultuojasi dėl pedagoginių proble sprendimo būdų ir darbo metodikų, dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;

33.10. teikia pasiūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos metodinei tarybai, direktoriui, jo pavaduotojui ugdymui, mokytojų tarybai.

33.11. dalijasi gerąja patirtimi;

33.12. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis, teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo;

33.13. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, ar jie atitinka mokyklos ir mokytojų poreikius.

34. Mokyklos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinei tarybai vadovauja nar rinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokyklos metodinės tarybos veiklos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius. Metodinė taryba į posėdžius renkasi dukart metuose. Nutarimai priimami paprasta dalyvaujanč balsų dauguma. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių.

35. Metodinė taryba:

35.1. kartu su mokyklos direktoriumi, jo pavaduotoju ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;

35.2. koordinuoja mokykloje veikianč metodin grupių veiklą siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

35.3. aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

35.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;

35.5. kartu su mokyklos direktoriumi, jo pavaduotoju ugdymui nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo koky ir ugdymo inovacijų diegimą;

35.6. prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;

35.7. prireikus teikia pasiūlymus metodinėms grupėms, mokyklos direktoriui, jo pavaduotojams, metodiniams būreliams, rajono mokyklų metodinei tarybai.

 

V SKYRIUS

 MOKYKLOS SAVIVALDA

 

36. Mokyklos savivaldą sudaro: mokyklos taryba, mokytojų taryba, visuotinis tėvų susirinkimas, klasės mokinių tė(globėjų, rūpintojų) komitetai, mokinių taryba.

37. Mokyklos taryba (toliau Taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Taryba telkia mokyklos tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, mokinius, vietos bendruome demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spsti mokyklai aktualius klausimus. Tary sudaro 13 asmenų: 4 mokytojai, 4 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 4 mokiniai iš Salako pagrindinės mokyklos, Salako seniūnijos bendruomenės atstovas.

38. Į Tarybą 4 tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis mokyklos tė (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, 4 mokytojus mokytojų taryba, 4 mokinius – mokinių taryba. Salako sennijos bendruomenės atstovą (seniūnaitį) renka Salako seniūnijos seniūnaič sueiga.

39. Tarybos posėdžiai kviiami ne riau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujanč

nar balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis, jei jis nėra mokyklos tarybos narys.

40. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje. Mokyklos tarybos pirmininkas atviru balsavimu renkamas iš tarybos narių, išskyrus mokinių deleguotus asmenis. Mokyklos direktorius negali būti Tarybos pirmininku.

41. Taryba:

41.1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

41.2. aprobuoja mokyklos strateginį planą, mokyklos metinę veiklos programą, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus mokyklos direktoriaus;

41.3. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuosta pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

41.4. svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

41.5. išklauso mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo;

41.6. teikia siūlymus Zararajono savivaldybės tarybai dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

41.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tė (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės nar iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;

41.8. teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąly sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

41.9. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

41.10. renka atstovus į atviro konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją ir į  mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.

42. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

43. Taryba savo veiklą vie kar per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.

44. Mokytojų taryba nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežros specialistai, švietimo pagalbos teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Mokytojų taryba šaukiama ne riau kaip viekarper trimestrą ir rugpjūčio mėnesio paskutinę savaitę.

45. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

46. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

47. Mokytojų taryba svarsto klausimus ir priima nutarimus dėl:

47.1. mokinių, lankančių savivaldybių dailės, muzikos, meno ir sporto programas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo ir atsiskaitymo formų;

47.2. atleistų nuo dailės, muzikos ir kūno kultūros pamokų mokinių užimtumo;

47.3. mokinių savarankiško mokymosi, mokymosi namuose organizavimo,

47.4. ilgalaikių projektų tematikos, trukmės, vertinimo būdų, savaitinio pamokų skyrimo darbo vadovui;

47.5. mokinių pažangos ir pasieki vertinimo ugdymo procese ir tė (globėjų, rūpintojų) informavimo apie mokymosi sėkmingu būdų ir laikotarpių;

47.6. ugdymo turinio planavimo laikotarpių ir formų;

47.7. programų teminių  pla  rengimo principų ir tvarkos, teminių pla detalizavimo;

47.8. prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį;

47.9. pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams ir jų ugdymo(si) formų (specialiosios ugdymo komisijos teikimu) organizavimo;

47.10. atstovų į mokyklos tarybą išrinkimo.

48. Visuotinis tė susirinkimas aukščiausia tė savivaldos institucija. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kar į metus. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta dalyvaujanč nar balsų dauguma. Sprendimai yra teisėti, jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip pusė visų mokyklos mokinių tėvų.

49. Visuotinį tėvų susirinkimą sudaro visų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

50. Susirinkimui vadovauja susirinkimo pirmininkas, rinktas atviru balsavimu visuotiniame tė susirinkime.

51. Susirinkimas renka sekretorių, kuris padeda pirmininkui organizuoti darbus.

52. Visuotinius tė susirinkimus šaukia mokyklos tarybos pirmininkas. Susirinkimo sušauki gali inicijuoti ir tėvai.

53. Visuotinis tėvų susirinkimas:

53.1. aptaria mokyklos ugdymo proceso organizavimo tobulinimą;

53.2. svarsto mokinžalingų įproč(rūkymo, narkomanijos) prevencijos  klausimus;

53.3. teikia siūlymus administracijai ir Tarybai;

53.4. renka atstovus į Tarybą;

53.5. išklauso mokyklos administracijos ir Tarybos pirmininko informaciją apie mokyklos veiklą.

54. Mokyklos mokinių tė(globėjų, rūpintojų) komitetas renkamas mokyklos tė(globėjų, rūpintojų) susirinkime. Komitetą sudaro 10 nar (po 1 kiekvienos klasės). Komiteto posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančnarbalsų dauguma. Mokyklos mokinių tė (globėjų, rūpintojų) komitetui vadovauja susirinkimo rinktas pirmininkas. Mokyklos mokinių tė(globėjų,  rūpintojų) komitetas aptaria su mokyklos vadovu mokyklos mokin lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti mokyklos renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus Tarybai ir mokyklos direktoriui.

55. Mokykloje nuolat veikia mokyklos mokinių savivaldos institucija – mokinių taryba.  Ją sudaro 10 mokinių, po 1 iš 1-10 klas renka mokyklos klasių mokinių susirinkimai. Mokinių taryba renkasi kartą į trimest. Sprendimai taryboje priimami paprasta dalyvaujančių nar balsų dauguma. Sprendimai teisėti, jei dalyvauja daugiau kaip pusė visų tarybos narių. Mokinių tarybai vadovauja atviru balsavimu rinktas mokinių tarybos pirmininkas. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanor judėjimą, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl mokinių tarybos veiklos organizavimo, renka narius į mokyklos tarybą, renka atstovus į atviro konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.

56. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais mokyklos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tė(globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

57. Mokyklos savivaldos institucijų priimti sprendimai mokyklos darbo veiklos klausimais yra rekomendacinio pobūdžio.

 

VI SKYRIUS

 DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR  ATESTACIJA

 

58. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr. buhalteris į darbą priimami konkurso būdu, mokytojai – atrankos būdu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro,

Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kiti darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Konkursas direktoriaus pareigoms eiti skelbiamas vietos spaudoje, mokyklos, Zarasų rajono savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos internetinėse svetainėse. Konkursas direktoriaus pavaduotojo ir vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti skelbiamas mokyklos ir Zarasų rajono savivaldybės internetinėse svetainėse. Informacija apie laisvą mokytojo pareigybę skelbiama mokyklos ir Darbo biržos internetinėse svetainėse.

59. Darbuotojus, neviršydamas Zara rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

60. Darbo apmokėjimo tvar nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai. Mokyklos direktorius papildo dar dirbti gali gavęs rajono Savivaldybės mero leidimą.

61. Direktoriaus, jo  pavaduotojo ugdymui  atestacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldyb mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdy organizuojančių skyrių vedėatestacijos nuostatais.

62. Vadovų atestavimą atlieka Zara rajono savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisija.

63. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (skyrus psichologus) atestacijos nuostatais.

64. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestavi atlieka mokyklos atestacijos komisija.

65. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, mokytojai renkasi įvairius kvalifikacijos tobulinimo būdus ir formas pagal poreikį bei atsižvelgdami į mokyklos strategiją, tikslus ir uždavinius.

66. Mokytojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinime, vadovaudamiesi mokyklos perspektyvine kvalifikacijos kėlimo programa.

 

VII SKYRIUS

 MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

67. Mokykla Zara rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudojasi ir disponuoja pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis.

68. Mokyklos lėšų šaltiniai:

68.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Zara rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

68.2. pajamos už teikiamas paslaugas, numatytas mokyklos nuostatuose;

68.3. kitos teisėtai gautos lėšos.

69. Mokykla finansuojama Zararajono savivaldybės biudžeto.

70. Mokykla turi pavedimų lėšas, kurias sudaro iš juridinių arba fizinių asme gautos lėšos tam tikriems pavedimams vykdyti.

71. Mokykla yra paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

72. Mokykla buhalteri apskaitą organizuoja ir atskaitomy tvarko Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

73. Mokyklos veiklos valstybinę priežrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

74. Mokyklos veiklos priežrą atlieka Zara rajono savivaldybės administracijos direktorius, prireikus pasitelkiant išorinius vertintojus.

75. Mokyklos veiklos ir išos finansinį auditą atlieka Zara rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, valstybinį auditą Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VIII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

76. Mokyklos nuostatus, pakeitimus ir papildymus, pritarus mokyklos tarybai, tvirtina Zararajono savivaldybės taryba.

77. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Zara rajono savivaldybės tarybos, mokyklos direktoriaus ir mokyklos tarybos iniciatyva laikantis įstaty ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų ir dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų.

78. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

79. Mokykla turi interneto svetainę (mokykla.salakas.lt), atitinkančteisės aktais nustatytus reikalavimus.

80. Mokykla skelbia reikalingus viešai paskelbti pranešimus ar informaciją apie mokyklos veiklą vietinėje spaudoje ir (arba) valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir (arba) mokyklos interneto svetainėje.

81. Kiti mokyklos pranešimai siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

82. Už pranešimų viešą paskelbimą, išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako mokyklos direktorius.

83. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Zara rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apie sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar mokyklos grupės ar tipo pakeitimo mokyklos direktorius informuoja kiekvieną mokinį ne vėliau kaip per mėne nuo sprendimo priėmimo. Dokumentai apie mokyklos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą skelbiami vietos spaudoje, mokyklos ir rajono Savivaldybės internetinėse svetainėse.

 

 

Direktorius                                                                                                               Leonas Sadauskas

 

Pritarta protokoliniu susitarimu

Salako pagrindinės mokyklos tarybos

2016 m. gegužės 31 d.

posėdžio protokolas Nr. 5