ZARASŲ RAJONO  SALAKO PAGRINDINĖ MOKYKLA

STRATEGINIS  PLANAS  2014-2017 METAMS

      PATVIRTINTA

          Mokyklos direktoriaus   2013 -10-22 d.                                                                                                                                                                                    įsakymu Nr. V – 152

MOKYKLOS MISIJA IR VIZIJA

M O K Y K L O S   M I S I J A

 • Salako pagrindinė mokykla – didžiausia apylinkėse kaimo dešimtmetė mokykla, kurioje mokosi mokiniai iš Salako ir jo apylinkių.
 • Mokykla teikia plačias galimybes mokinių ir pedagogų saviraiškai ir tobulėjimui pamokų metu ir popamokinėje veikloje.
 • Mokykla – tai kultūros židinys, kuriame nuolat verda kultūrinis gyvenimas.
 • Meilė gimtajam kraštui, pagarba Valstybei ir visuomenei. Liaudies papročių ir tradicijų puoselėjimas – tai vertybės, kuriomis mes vadovaujamės, ugdydami šiuolaikinę jaunąją kartą.

M O K Y K L O S   V I Z I J A

Salako pagrindinė mokykla išliks stipri dešimtmetė mokykla, kurioje:

 • Mokysis mokiniai, siekiantys pagrindinio išsilavinimo, turintys norą  įgyti žinių ir gebėjimų, kurių jiems prireiks, tęsiant mokslą kitose ugdymo įstaigose;
 • Dirbs pedagogai – specialistai, nuolat plečiantys savo pedagoginį ir profesinį akiratį ir taikantys naujoves savo veikloje;
 • Mokyklos bendruomenėje vyraus abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįsti santykiai tarp mokinių, mokytojų ir tėvų;
 • Ir toliau bus puoselėjamos valstybinės, tautinės ir kultūrinės vertybės, pagarba žmogui ir kitai nuomonei.

MOKYKLOS VERTYBĖS

 • Pilietiškumas ir patriotiškumas
 • Tautiškumas
 • Pagarba ir supratimas
 • Geras mikroklimatas

         MOKYKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ

S T I P R I O S I O S    P U S Ė S

 

 1. Praktiškai visus dalykus dėsto kvalifikuoti specialistai.
 2. Sudarytos palankios galimybės kelti kvalifikacijai.
 3. Gerai organizuotas mokinių pavėžėjimas.
 4. Gera kompiuterinė bazė ir galimybės ja naudotis.
 5. Geras mikroklimatas.
 6. Sėkmingas dalyvavimas projektuose.
 7. Gerai organizuojamos ekskursijos, vasaros stovyklos.
 8. Tikslinga popamokinė veikla, gerai organizuoti renginiai, geras užimtumas po pamokų.
 9. Bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis.
 10. Visi mokiniai lanko mokyklą.
 11. Bendradarbiavimas su visomis miestelio institucijomis.
 12. Mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu.
 13. Aktyvi egzistuojančių mokinių organizacijų veikla.
 14. Geri pasiekimai olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose.
 15. Tinkamai organizuotas maitinimas soc. remtiniems mokiniams.
 16. Atnaujintas mokytojų kambarys.
S I L P N O S I O S    P U S Ė S

 

 1. Sparčiai daugėja mokinių iš šeimų, turinčių socialinių ir kitokių problemų.
 2. „Protų nutekėjimas“ į gimnaziją.
 3. Tėvų abejingumas mokyklos ir savo vaikų atžvilgiu, menka tėvų iniciatyva.
 4. Žemas mokinių kultūros lygis.
 5. Nepakankamas finansavimas, kuris pasireiškia inventoriaus (ypač baldų!) trūkumu, susidėvėjusiais vadovėliais, nepapildomais grožinės literatūros fondais ir pan.
 6. Prastas pamokų lankomumas.
 7. Daugėja rūkančių ir išgeriančių vaikų.
 8. Mokiniai nebudi pertraukų metų.
 9. Didėja atotrūkis tarp minimalias pajamas gaunančių ir materialiai apsirūpinusių šeimų; dauguma vaikų neturi pinigų pratybų sąsiuviniams, ekskursijoms ir pan.
 10. Mokinių savivalda.
 11. Kartais pastebimas mokytojų abejingumas.
 12. Silpna medicininė priežiūra. Nėra logopedo.
 13. Silpnėja ryšys tarp mokyklos ir tėvų.
G A L I M Y B Ė S

 

 1. Platesnis tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą.
 2. Kolegų pagalba ir vieni kitų palaikymas.
 3. Aktyvus dalyvavimas įvairiuose projektuose.
 4. Tėvų pedagoginio ir psichologinio švietimo aktyvinimas.
 5. Mokyklos tradicijų puoselėjimas.
 6. Mokytojų ir mokinių iniciatyvų skatinimas.
 7. Galimybės mokykloje gauti kokybišką pagrindinį išsilavinimą atskleidimas.
 8. Tarpmokyklinis bendradarbiavimas.
 9. Mokymo naujovių propagavimas.
 10. Rėmėjų paieška.
P A V O J A I

 

 1. Mokinių mažėjimas.
 2. Socialinių problemų gilėjimas kaime.
 3. Mokymosi motyvacijos silpnėjimas ir stoka.
 4. Ankstyvas žalingų įpročių plitimas mokinių tarpe.
 5. Mokinių  vidinė kultūra.
 6. Neigiamas kaimo bendruomenės požiūris į mokyklą.
 7. Per didelis krūvis.
 8. Negatyvus valdžios institucijų požiūris į kaimo mokyklą.
 9. Daugelis tėvų visą atsakomybę už vaiko mokymąsi, auklėjimą, elgesį ir pan. suverčia mokyklai, nusimesdami nuo savęs atsakomybę.
 10. Mokiniai mažai skaito

 

STRATEGINIAI  M O K Y K L O S   

T I K S L A I   I R   U Ž D A V I N I A I

Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti kokybišką dešimtmetį išsilavinimą, kuris leistų tęsti mokslą aukštesnėje ugdymo įstaigoje:

–          mokytojų kvalifikacijos kėlimas;

–          dalyvavimas projektuose. Ryšiai su senaisiais partneriais ir naujų partnerių paieška;

–          papildomas darbas su gabiais mokiniais. Ryšių palaikymas su mokyklomis, kuriose toliau mokosi mūsų mokyklos mokiniai;

–          dalijimasis darbo patirtimi;

–          kabinetų, materialinės bazės atnaujinimas.

 Į ugdymo procesą įtraukti visus, kam rūpi mūsų mokyklos ateitis ( mokytojus, mokinius, tėvus, seniūnijos įstaigas bei organizacijas ir kt. ):

–          tradicinės  „Atvirų durų“ savaitės organizavimas;

–          ryšių palaikymas su tomis miestelio įstaigomis, kuriose po pamokų lankosi mūsų mokiniai;

–          bendradarbiavimas su rajono įstaigomis, įtakojančiomis ugdymo procesą;

–          bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais tęstinumo išlaikymas. Naujų veiksmingų  formų paieška;

–          mokyklos įvaizdžio kūrimas. Rėmėjų paieška.

 Ugdyti norą mokytis visą gyvenimą :

–          mokymosi motyvacijos stiprinimas;

–          teigiamo tėvų požiūrio į mokslą ir mokyklą formavimas;

–          mokytojas – pavyzdys mokiniams;

–          mokiniai turi matyti ateities perspektyvas;

–          klasės ar atskiro mokomojo dalyko reklama.

 Kurti abipuse pagarba ir demokratijos principais pagrįstą ugdymo aplinką:

–          šiltų santykių tarp mokinių, mokytojų ir tėvų palaikymas ir plėtojimas;

–          teisių ir pareigų tarpusavio ryšio akcentavimas;

–          gero mikroklimato mokykloje kūrimas ir palaikymas;

–          mokinių fizinio ir psichologinio saugumo mokykloje užtikrinimas;

–          vidinės kultūros ugdymas. Mokyklos siekiamo modelio suformavimas.

 Paskatinti mokinių savivaldos organų bei visuomeninių organizacijų kūrimąsi mokykloje :

–          tolesnis esamų organizacijų veiklos plėtojimas ir rėmimas;

–          mokinių atsakomybės jausmo skatinimas;

–          mokyklos laikraščio „Šarka“ atgaivinimas ir tolesnis leidimas;

–          mokyklos parlamento išrinkimas;

–          „mažųjų“ šefavimo įteisinimas.

SIEKTINI   REZULTATAI

UGDYMO SRITYJE

 • Ugdymo procesas vykdomas pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, įgyvendinant kasmetinius ugdymo planus.
 • Kasmet mokslo metų pradžioje parengiami ugdymo planai mokslo metams, klasių auklėjamieji planai, mokomųjų dalykų ir papildomo ugdymo programos, kas laiduoja sėkmingą ugdymo proceso organizavimą. Planų įgyvendinimas, koregavimas, jų priežiūra organizuojama kasmet pagal poreikius ir reikalavimus.
 • Specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi pagal adaptuotas ar modifikuotas dalykų programas. Kasmet organizuojamas spec. ugdymo komisijos darbas, sudaromi ir tikslinami spec. poreikių mokinių sąrašai, atliekamas jų poreikių įvertinimas ir ugdymo proceso organizavimas. Inicijuotinas socialinio pedagogo pareigybės įsteigimas.
 • Papildomo ugdymo valandos pagal galimybes ir poreikius skiriamos mokinių saviraiškai, vadovaujantis kasmetiniais ugdymo planais. Mokslo metų pradžioje tvirtinamos papildomo ugdymo programos, nepamokinės veiklos programos, pažintiniai bei popamokiniai renginiai. Kasmet sudaromi papildomo ugdymo tvarkaraštis, mokyklos masinių renginių tvarkaraštis.

MOKYKLOS MATERIALINĖS BAZĖS

STIPRINIMAS

Mokykla sudaro ir užtikrina palankias ugdymo sąlygas:

 • patalpų estetinį vaizdą, atitikimą higienos ir sanitarijos normoms,
 • garantuoja mokinių ir mokytojų fizinį ir psichologinį saugumą,
 • pagal galimybes aprūpina ugdymo procesui reikalingomis priemonėmis, vadovėliais, medžiagomis, įrankiais, kompiuteriais ir kt.

MOKYKLOS  RYŠIAI

Mokykla savo veikloje palaiko ryšius su socialiniais partneriais, įgyvendindama šiuos tikslus:

 • tinkamos ugdymo aplinkos sukūrimas,
 • mokinių užimtumo ir popamokinės veiklos plėtojimas,
 • mokinių organizacijų ryšių stiprinimas,
 • bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis,
 • dalijimasis gerąja patirtimi,
 • teigiamo mokyklos įvaizdžio formavimas.