ZARASŲ R. SALAKO PAGRINDINĖ MOKYKLA

2017-2018 mokslo metų
VEIKLOS PLANAS

Salakas, 2017

BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ

Mokyklos pavadinimas:
Zarasų rajono Salako pagrindinė mokykla.

Sutrumpintas mokyklos pavadinimas:
Salako pagrindinė mokykla.

Mokyklos kodas 190205760.

Mokyklos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Mokyklos priklausomybės tipas: savivaldybės.

Mokyklos grupė: bendrojo lavinimo mokykla, kodas 3120.

Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla, kodas 3123.

Mokyklos steigėjas: Zarasų rajono savivaldybės taryba, kodas 28862190.

Mokyklos adresas: Šilo g. 23, LT-32216, Salakas, Zarasų rajonas.
Telefonas ir faksas: 8 – 385 – 59368.
Elektroninis paštas: salako.mok@zarasai.lt .

Mokymo kalba: lietuvių.

Mokymo forma: dieninė.

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas, kodas 80. 00. 00.

Pagrindinė veiklos rūšis: bendrasis pagrindinis mokymas, kodas 80. 21. 10.

UGDYMO PROCESO ANALIZĖ

Salako pagrindinė mokykla- šiandien didžiausia kaimo pagrindinė mokykla Zarasų rajone. 2017-2018 mokslo metais mokykloje mokosi 97 mokiniai, dirba 18 mokytojų: 7 metodininkai, 7 vyr.mokytojai, 4 mokytojai, yra socialinis pedagogas. Visus ugdymo plano dalykus dėsto specialistai, visi mokytojai turi ECDL edukologinės dalies kompiuterinio raštingumo pažymėjimus. Mokykloje sudarytos visos sąlygos sėkmingam mokinių mokymuisi, mokytojų darbui. Per eilę metų mokykla pasiekė ženklių rezultatų tiek ugdymo srityje, tiek ir popamokinėje veikloje.
Svarbiausia mūsų veiklos sritis- ugdymo proceso organizavimas. Pastarųjų metų statistinės analizės rodo teigiamus poslinkius. Kiekvienus metus bendras mokyklos mokomųjų dalykų pažymių vidurkis svyruoja apie 7 balus, vidutiniškai 9 mokiniai mokosi tik labai gerais pažymiais (vertinant 5 – 10 klasių mokinius, nes pradinėje mokykloje taikomas idiografinis vertinimas), o tai sudaro apie 10 proc. viso mokinių skaičiaus. Apie 20 mokinių (20 proc.) mokosi gerai ir labai gerai. Vidutiniškai 10 proc. mokinių skiriami papildomi vasaros darbai.
Aktualus klausimas yra lankomumas. Džiugu, kad neturime mokyklos nelankančių vaikų, tačiau lankomumo statistika suprastėja žiemą, nes beveik pusė mokinių yra vežiojami iš pačių atokiausių seniūnijos vietų. Vidutinis per mokslo metus praleistų pamokų skaičius vienam mokiniui svyruoja apie 20.
Kasmet mokykla vykdo baigiamosios 10 klasės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (lietuvių kalbos ir matematikos).

Metai Mokinių skaičius Matematika Lietuvių kalba
2017 17 4,9 6,4
2016 12 7,1 7,8
2015 9 4,5 4,6
2,4,6 ir 8 klasių mokiniai dalyvauja nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (lietuvių k., matematikos, socialinių mokslų ir gamtamoksliniame).
Visa mokyklos bendruomenė dalyvauja kasmetiniame NMVA tyrime IQES online apklausoje.
Geriems rezultatams teigiamos įtakos turi ir kasmetinis dešimtokų dalyvavimas ir savo galimybių įvertinimas įvairiuose konkursuose, olimpiadose. Baigę mokyklą, mūsų mokiniai toliau sėkmingai tęsia mokslą Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje, įvairiose Utenos, Vilniaus, Visagino mokyklose. Dalis geriausių mokinių išvyksta į gimnaziją, baigę 8 ar 9 klases, dėl ko nukenčia bendri klasių statistiniai vidurkiai.
Kasmet dalyvaujame tarptautiniame matematikos „Kengūros „ konkurse. Mūsų mokiniai nuolat patenka į geriausiųjų dešimtukus.
Mokykloje aktyviai veikia mokinių organizacijos – jaunųjų ūkininkų ratelis, jaunųjų miško bičiulių klubas, maironiečiai, jaunieji šauliai. Mokykloje labai aktyvūs sportininkai. Rajono krepšinio varžybose ir berniukai, ir mergaitės nuolat iškovoja prizines vietas, 5 – 6 klasių mokiniai yra laimėję kvadrato varžybas, pradinukai yra nuolatiniai „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ dalyviai ir prizininkai.
Sėkmingam ugdymo procesui lemiamą įtaką turi ir mokytojų kvalifikacija bei atvirumas inovacijoms. Mūsų mokytojai ir mokiniai dažniausiai yra ir pokyčių miestelio bendruomenėje iniciatoriai ir aktyvūs dalyviai.
Kiekvienais metais mokykloje vykdomas vidaus auditas, kuris leidžia įvairiapusiškai įvertinti savo veiklą, pasiektus rezultatus, numatyti gaires ateičiai.

SSGG analizė
2017-08-30 d. mokytojų tarybos posėdis

MOKYKLOS GALIMYBĖS

1. Galimybės tobulintis seminaruose ir kursuose.
2. Partnerystės ir bendradarbiavimo ryšių plėtojimas.
3. Galimybės naudotis IT mokykloje.
4. Labiau įtraukti tėvus, bendruomenę, vietos valdžios atstovus.
5. Mokinių mokymosi motyvacijos sistemos tobulinimas.
6. Rėmėjų pritraukimas ir paieška.
7. Reikėtų keisti pamokų pradžios laiką į 8.30 ar 9.00 val.
8. Mokyklos reklama spaudoje ir internete.
9. Mokytojams dalykininkams reikėtų palaikyti glaudesnius ryšius su klasių auklėtojais.
10. Klasių auklėtojams – labiau bendradarbiauti su tėvais, nešykštėti informacijos.
11. Daugiau bendradarbiauti su mokyklos skyriais.
12. Naujų formų, bendraujant su tėvais, paieška.
13. Plėsti bendravimą su kitom mokyklom.
14. Naujovių propagavimas mokykloje.
15. Mokinių mokymas mokytis ir ieškoti informacijos.
16. Gabių mokinių skatinimas.
SSGG analizė

MOKYKLOS GRĖSMĖS

17. Jungtinės klasės ir sumažėjęs laikas, skiriamas klasei.
18. Socialinės visuomenės problemos, tėvų išvykimas į užsienį.
19. Tėvų abejingumas savo vaikų dvasiniams poreikiams ir problemoms.
20. Prastėjanti mokinių sveikata.
21. Žalinga masinių informavimo priemonių įtaka.
22. Mokinių skaičiaus mažėjimas.
23. Bendro vyresnių klasių mokinių mokymosi lygio smukimas.
24. Mokinių vežiojimo trukmė ir atstumai.
25. Grėsmė tapti aštuonmete ar pradine mokykla.
26. Mažėjantis mokytojų darbo krūvis.
27. Nespecialistai negalės dėstyti tam tikrų dalykų.
28. PUPP rezultatų prastėjimas.
29. Mokinių nusikalstamumo didėjimas.
30. Mažėjanti tėvų įtaka mokinių ugdymui.
31. Mokinių elgesio kultūros stoka.
32. Mokyklų jungimas.
33. Nėra palaikymo iš savivaldybės.
SSGG analizė

MOKYKLOS SILPNYBĖS

34. Jungtinės pradinės klasės.
35. Sumažėjusi neformalaus ugdymo pasiūla.
36. Prevencinio darbo sunkumai – lengvai prienamas alkoholis, tabakas, neigiami pavyzdžiai namuose.
37. Prastėjanti mokinių fizinė ir psichologinė sveikata.
38. Nepakankama mokinių mokymosi motyvacija.
39. Nepakankamai aktyvus mokyklos tarybos ir mokinių savivaldos darbas.
40. Mokykloje nėra kvalifikuotų specialistų – spec. pedagogo, logopedo, psichologo.
41. Daugėja mokinių iš asocialių ir soc. rizikos šeimų.
42. Trūksta kabinetų su IT įranga, internetu.
43. Mokinių pavėžėjimo rūpesčiai dėl atstumų ir trukmės.
44. Menkas mokyklos slaugytojos dėmesys mokinių sveikatai.
45. Negatyvus ir abejingas tėvų požiūris.
46. Mokykla nesulaukia rajono valdžios palaikymo.
47. Senstanti seniūnija ir mažėjantis mokinių skaičius.
48. Nusikalstamumo didėjimas, mokinių patekimas į socializacijos centrus.
49. Netekus mokyklinių autobusų, sumažėjo išvykų ir ekskursijų.
50. „Protų nutekėjimas“ į gimnaziją po 8 klasių.

SSGG analizė

MOKYKLOS STIPRYBĖS

51. Mokyklos pripažinimas vietos bendruomenėje.
52. Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos išmanantys savo dalyką specialistai nuolat keliantys savo kvalifikaciją.
53. Mokyklos tradicijų ir ryšių puoselėjimas.
54. Gerosios patirties sklaida ir savitarpio pagalba mokytojų tarpe.
55. Aukšti mokinių pasiekimai rajoninėse olimpiadose, varžybose, respublikiniuose konkursuose ir projektuose.
56. Mokyklos valgykloje gaminamas šviežias kokybiškas maistas.
57. Nedidelė personalo kaita.
58. Aktyvi socialinio pedagogo veikla.
59. Mokytojų IT raštingumas.
60. Kasmet įsigyjama naujų vadovėlių ir literatūros.
61. Stiprūs ryšiai su tėvais, tėvai dalyvauja susirinkimuose, šventėse, išvykose.
62. Renovavus mokyklą pagerėjo darbo ir mokymosi sąlygos.
63. Įrengti kabinetai, aktų salė, sporto salė, stadionas, žaidimų aikštelė, valgykla.
64. Veikia nemokama popamokinės priežiūros grupė.
65. Neformalaus ugdymo būrelių įvairovė.
66. Bibliotekoje veikia skaitykla, žaidimų kampelis, atnaujinami fondai.
67. Veikia mokyklos įkūrėjo A.Poderio muziejus, kokybiškos ekspozicijos.
68. Mokykla turi stiprius partnerius – Gražutės RP, kultūros namus, Salako girininkiją.
69. Mokytojų veiklos planavimas.
70. IKT naudojimas ugdymo procese.
71. Patobulinta vertinimo sistema mokykloje.
72. Geras mikroklimatas mokyklos bendruomenėje.

I Š O R Ė S V E I K S N I Ų A N A L I Z Ė

VEIKSNIAI

APLINKA

G L O B A L I
N A C I O N A L I NĖ

L O K A L I
1 2 3 4

POLITINIAI
IR
TEISINIAI
Galimybės:
– galima pasiremti įvairiomis švietimo politikos patirtimis;
– švietimo erdvės atvirumo didinimas; – patvirtintos Bendrosios programos ir
Išsilavinimo standartai;
– bandoma tvarkyti mokytojų atlyginimo
klausimus; – Zarasų rajono perspektyvinis planas iki 2015 metų buvo palankus mūsų mokyklai;
Grėsmės:
– Lietuvos švietimo politika pernelyg orientuota į Vakarų šalių vertybes;
– aklas patirties kopijavimas; – mokyklų tinklo optimizavimas nepalankus kaimo mokyklų išlikimui;
– žemas mokytojo statusas;
– vien tik teisių akcentavimas ir pareigų
nematymas;
– nesutvarkyta rajono
teisinė bazė mokyklų atžvilgiu;
– atskirų institucijų nesusikalbėjimas;
– Švietimo skyrius efektyviai negina mokyklų interesų;
– nesilaikoma priimtų įstatyminių aktų;
1 2 3 4

EKONOMINIAI Galimybės:
– ES struktūrinių fondų
parama;
– numatyta didinti mokinio krepšelio dydį; – atlikta mokyklos renovacija bei šiluminės dalies renovacija;
– lėšų paieška per projektus;
Grėsmės:
– ekonominė krizė sumažins finansavimą;
– neieškoma alternatyvių švietimo finansavimo šaltinių;
– neigiama infliacijos įtaka;
– nemažos dalies mokyklų bazės fizinis (ir moralinis) susidėvėjimas;
– nuolatinis lėšų trūkumas;
– jauni specialistai neina dirbti į mokyklas; – nepakankamas finansavimas;
– nepaaiškinamas biudžeto formavimas;
– mokyklos būklė neatitinka keliamų reikalavimų;
– sparčiai blogėjanti bendruomenės narių ekonominė padėtis;

SOCIALINIAI
IR
KULTŪRINIAI Galimybės:
– kultūriniai mainai tarp valstybių;
– Lietuvos institucijų bendradarbiavimas su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis; – nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis;
– socialinių darbuotojų veikla;
– seniūnijos institucijų bendradarbiavimas;
– mokinių vežiojimas;
– numatytas kaimo bendruomenių rėmimas;
– kaimo verslumas ;
Grėsmės:
– negatyvi įvairių subkultūrų įtaka;
– savos kultūros nuvertinimas;
– masinė emigracija; – didėjanti kaimo socialinė atskirtis;
– rizikos grupei priklausančių šeimų didėjimas;

TECHNOLOGINIAI
Galimybės:
– neribota informacinė erdvė;
– skiriamos lėšos IKT įsigyti; – daugėja turinčių namie kompiuterį ir internetą;
– pakankamai gera IKT bazė ir interneto ryšys;
– gerėjantis kompiuterinis raštingumas;
Grėsmės:
– internetinės priklausomybės grėsmė;
– formalūs statistiniai duomenys; – kitų informacijos šaltinių ignoravimas;
– mokyklos kiekybiniai parametrai neleidžia dalyvauti MTP plius programoje;

1 2 3 4

EDUKACINIAI Galimybės:
– pasaulinės gerosios patirties panaudojimas;
– didėjanti ugdymo programų ir priemonių įvairovė;
– nedidelis mokinių skaičius leidžia geriau
pažinti mokinius ir individualizuoti ugdymo procesą;
Grėsmės:
– neretai neatsižvelgiama į nacionalinį kontekstą; – MK lėšų išblaškymas; – nepalankus požiūris į kaimo mokyklų galimybes;

M O K Y K L O S M I S I J A I R V I Z I J A

Mokyklos filosofija:

Mokykla – vaikui.
Esame atviri pokyčiams, nes tikim sėkme.

Mokyklos misija:

Kiekvienam prieinamas kokybiškas ugdymo procesas.
Mokykla – švietimo ir kultūros centras.

Mokyklos vizija:

Salako pagrindinė mokykla išliks stipri dešimtmetė mokykla, kurioje:
– mokysis mokiniai, siekiantys pagrindinio išsilavinimo, turintys norą įgyti žinių ir gebėjimų, kurių jiems prireiks, tęsiant mokslą kitose ugdymo įstaigose;
– dirbs pedagogai – specialistai, nuolat plečiantys savo pedagoginį ir profesinį akiratį ir taikantys naujoves savo veikloje;
– mokyklos bendruomenėje vyraus abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįsti santykiai tarp mokinių, mokytojų ir tėvų;
– ir toliau bus puoselėjamos valstybinės, tautinės ir kultūrinės vertybės, pagarba žmogui ir kitai nuomonei.

M O K Y K L O S T I K S L A I I R U Ž D A V I N I A I
2 0 1 7 – 2 0 1 8 M O K S L O M E T A M S

1. Ugdymo rezultatų ir ugdymo proceso kokybė:
– ugdymo proceso patrauklumas;
– mokymosi krūvio mažinimas;
– ugdymo proceso nuoseklumas;
– mokymosi motyvacijos stiprinimas;
– pedagogų kvalifikacija;
– pamokų lankomumas.

2. Nuostatos „Žmogus mokosi visą gyvenimą“ formavimas:
– mokymosi reikšmės ateities perspektyvai suvokimas;
– profesinio orientavimo sistemos sukūrimas mokykloje;
– mokytojas – pavyzdys mokiniams.
3. Geras mokyklos bendruomenės mikroklimatas:
– kiekvieno mokyklos bendruomenės nario fizinis ir psichologinis saugumas;
– mokykla – atvira bendruomenė;
– mokyklos tradicijų išlaikymas ir puoselėjimas;
– aktyvus ir visapusiškas darbas su tėvais.

4. Mokykla – veikli bendruomenė:
– pilietinės ir socialinės kompetencijos ugdymas;
– neformali savivaldos institucijų veikla;
– mokykla – aktyvi miestelio visuomeninio gyvenimo dalyvė;
– bendruomenės narys – mokyklos, rajono, valstybės patriotas;
– efektyvi informavimo sistema.

5. Mokyklos bendruomenės vidinė kultūra:
– bendruomenės narių (mokinių, mokytojų, tėvų, darbuotojų) elgesį reglamentuojančių dokumentų žinojimas ir laikymasis;
– pastovus teisių ir pareigų akcentavimas ir laikymasis;
– elgesio ir vidinė kultūra mokykloje ir už jos ribų.

SALAKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI (detalizuoti)
2 0 1 7 / 2 0 1 8 MOKSLO METAMS

TIKSLAI
UŽDAVINIAI
PRIEMONĖS

1 2 3
1. Ugdymo rezultatų ir ugdymo proceso
kokybė Ugdymo proceso patrauklumas. – dalykų populiarinimo, teminiai renginiai, olimpiados, konkursai ir pan;
– IT panaudojimas ugdymo procese;
– ugdymo proceso įvairovė;
– ugdymo priemonių atnaujinimas;

Mokymosi krūvio mažinimas. – tarpdalykinis bendradarbiavimas (dalykų integracija).

Ugdymo proceso nuoseklumas. – kokybiškos mokomųjų dalykų programos, teminiai planai ir jų laikymasis;
– kitos (popamokinės ir pan.) ugdomosios veiklos nuoseklumas;
– vieningi reikalavimai ugdymo procesui;
– darbas pagal atnaujintas Bendrąsias programas

1 2 3
Mokymosi motyvacijos stiprinimas. – mokyklos mastu atlikti mokinių įsivertinimo (ir įvertinimo) testus;
– sudominimas mokomaisiais dalykais;
– diferencijavimas ir tarpdalykinė integracija;

Pedagogų kvalifikacija. – kvalifikacijos kėlimas ir dalijimasis patirtimi;
– pačių mokytojų seminarai ir savišvietos užsiėmimai mokykloje;
– įgytų žinių taikymas praktikoje;

Pamokų lankomumas – efektyvi lankomumo apskaita ir kontrolė klasėje ir mokykloje;
– išsami nelankymo priežasčių analizė ir pasiūlymai situacijai gerinti;
– efektyvus ir savalaikis tėvų informavimas apie nelankančius mokyklos mokinius.

Mokymosi reikšmės ateities perspektyvai suvokimas. – tolesnis dalyvavimas projekte „Drąsinkime ateitį“;
– susitikimai su kitais mokyklą baigusiais mokiniais;
– kitos priemonės.

2. Nuostatos „Žmogus mokosi visą gyvenimą“ formavimas Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas. – parengti mokyklos profesinio orientavimo gaires;
– profesinio orientavimo skyrius bibliotekoje;
– susitikimai su Darbo rinkos srityje dirbančiais specialistais;
– susitikimai – pokalbiai su mokinių tėvais ir buvusiais mokiniais apie jų pasirinktas profesijas;
– kitos priemonės;

Mokytojas – pavyzdys mokiniams. – mokytojas asmeniniu pavyzdžiu turėtų parodyti mokymosi visą gyvenimą būtinybę;
– nebijoti mokytis kartu su mokiniais;
– mokytojo kalba ir rašto kultūra turėtų tapti pavyzdžiu mokiniams;
– kitos priemonės.

Kiekvieno mokyklos bendruomenės nario fizinis ir – remiantis anoniminiu anketavimu numatyti

1
2
3
psichologinis saugumas. besiformuojančius pavojus ir užkirsti kelią galimoms agresijos apraiškoms;
– operatyviai reaguoti į agresijos ir smurto atvejus;
– kitos priemonės.

Mokykla – atvira bendruomenė. – glaudžiai bendradarbiauti su Salako įstaigomis ir pačia bendruomene tiek ruošiant įvairius renginius, tiek ir sprendžiant iškilusias problemas;
– kitos priemonės.

3. Geras mokyklos bendruomenės mikroklimatas

Mokyklos tradicijų išlaikymas ir puoselėjimas. – išlaikyti esamas ir mokykloje gyvuojančias tradicijas;
– sudaryti tradicinių renginių planą mokslo metams;
– atnaujinti „atvirų durų“ savaitės renginius;
– po renginio rengti aptarimus, įvairiais būdais pristatyti juos visuomenei;
– kitos priemonės.

Aktyvus ir visapusiškas darbas su tėvais. – inicijuoti Tėvų klubo, kuris galėtų tapti glaudesnių ryšių su mokykla branduoliu, sukūrimą;
– pasitelkti tėvus įgyvendinant sumanymus, projektus ir pan.;
– skatinti tėvus dalyvauti bendruose klasių ir mokyklos renginiuose (talkos, ekskursijos, išvykos ir pan.).

4. Mokykla – veikli bendruomenė Pilietinės ir socialinės kompetencijos ugdymas. – stengtis, kad į valstybinių švenčių minėjimą vienaip ar kitaip būtų įtraukta kuo daugiau mokinių;
– rengti įvairias labdaros akcijas (filantropinė veikla);
– rengti stendus, atspindinčius Lietuvos ir pasaulio įvykius bei mūsų poziciją jų atžvilgiu;
– įteisinti ir skatinti klasėse pagalbą silpniau besimokantiems,

Neformali savivaldos institucijų veikla. – inicijuoti mokinių tarybos kūrimą;
– skatinti tėvų komiteto išrinkimą ir veiklą;
– skatinti stendinių laikraščių

1
2
3
leidybą;
– palaikyti esamų organizacijų veiklą.

Mokykla – aktyvi miestelio visuomeninio gyvenimo dalyvė. – dalyvauti bendruose projektuose, šventėse,
renginiuose;

Bendruomenės narys – mokyklos, rajono, valstybės patriotas. – siekti, kad mokiniai žinotų Salako, Zarasų rajono istoriją;
– populiarinti mokyklą ir Salaką įvairiuose konkursuose, programose ir pan.;
– klasėse suaktyvinti krašto pažintinę veiklą.

Efektyvi informacinė sistema. – užtikrinti sistemingą darbą spaudoje (straipsniai ir pan.);
– kaupti ir atnaujinti teisinių, metodinių ir kitokių duomenų bazes;

Bendruomenės narių (mokinių, mokytojų, tėvų, darbuotojų) elgesį reglamentuojančių dokumentų žinojimas ir laikymasis. – mokinio taisyklių žinojimas ir jų laikymosi užtikrinimas;
– paskatinimai ir nuobaudos;
– klasėse susikurti elgesio taisykles įvairiems atvejams ir jų laikytis;
– kitos priemonės.

5. Mokyklos bendruomenės
vidinė kultūra Pastovus teisių ir pareigų akcentavimas ir laikymasis. – susipažinti ne tik su bendruomenės narių teisėmis, bet ir pareigomis, akcentuojant pastarųjų svarbą;
– kitos priemonės.

Elgesio ir vidinė kultūra mokykloje ir už jos ribų. – pokalbiai;
– disputai, diskusijos;
stendai, sienlaikraščiai mokykloje ir klasėse;
– mokinių elgesys.

ZARASŲ RAJONO
SALAKO PAGRINDINĖ MOKYKLA

M O K Y T O J Ų T A R Y B O S P O S Ė D Ž I A I
2017 – 2018 MOKSLO METAIS
2017 – 09 – 01
Salakas

Eil.
Nr.
Svarstomi klausimai
Atsakingas
asmuo
Partneriai
Planuojama
data
Pastabos

1.
2016-2017 mokslo metų analizė

L. Sadauskas
A. Šileikienė,
mokytojai

2016-2017 m.m. papildomus darbus turėjusių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę

A. Šileikienė
dalykų mokytojai,
auklėtojai

Tikslai ir uždaviniai 2017-2018 mokslo metams
L. Sadauskas
mokytojai 2017 m.rugpjūčio 30 d.

Kiti klausimai

L. Sadauskas
A. Šileikienė

2.
Geros mokyklos kriterijai – siekiamybė ir realybė

L. Sadauskas
mokytojai, auklėtojai

I trimestro rezultatai: statistika, analizė ir pasiūlymai
L. Sadauskas
A. Šileikienė
klasių auklėtojai, dalykų mokytojai 2017 m.
gruodžio
1 savaitė

Penktokų ir naujai atvykusių mokinių adaptacija

L. Sadauskas
klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

Kiti klausimai
L. Sadauskas A. Šileikienė

3.
Kokybiška pamoka – sėkmingo ugdymo proceso garantas
L. Sadauskas
dalykų mokytojai,
klasių auklėtojai,
mokiniai,
tėvai

II trimestro rezultatai: analizė ir pasiūlymai
A. Šileikienė
klasių auklėtojai, dalykų mokytojai
2018 m.
kovo
1 savaitė

Kiti klausimai

L. Sadauskas
A. Šileikienė

4.
Papildomi darbai 1 – 4 klasių mokiniams, turintiems atskirų mokomųjų dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus.

L. Sadauskas
A. Šileikienė
A. Šileikienė,
mokytojai

2018 m.
birželio
2 savaitė

Kiti klausimai
L. Sadauskas
A. Šileikienė
mokytojai

5.
Ugdymo proceso organizavimas
L. Sadauskas
dalykų mokytojai,
klasių auklėtojai,
mokiniai,
tėvai

III trimestro ir mokslo metų rezultatai: analizė ir pasiūlymai
L. Sadauskas
A. Šileikienė
mokytojai,
klasių auklėtojai
2018 m.
birželio
3 savaitė

Kiti klausimai

L. Sadauskas
A. Šileikienė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
VEIKLOS PLANAS 2017-2018 m. m.

2017-09-01
Salakas
Tikslas:
Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymosi pasiekimus ir pažangą; organizuoti švietimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimą vaikui, organizuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių
Uždaviniai:
1. Rūpintis pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu.

2. Reguliariai atlikti mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerovę susijusių aspektų analizę, laiku indentifikuoti aktualias problemas, apsauginius ir rizikos veiksnius.

3. Domėtis inovacijomis prevencijos srityje, analizuoti jų taikymo galimybes mokykloje, inicijuoti prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą. Siekti, kad mokyklos bendruomenė, tėvai (globėjai/įtėviai) kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
4. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
5. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.
6. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą.
7. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
8. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
9. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

Eil.
Nr. Turinys Data Atsakingas
1 2 3 4
1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano aptarimas ir sudarymas. Rugsėjis N. Bikulčienė
A.Šileikienė
2. Organizuoti VGK posėdžius Visus mokslo metus N. Bikulčienė

3. Organizuoti VGK pasitarimus teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, elgesio ir kitais klausimais Esant reikalui N. Bikulčienė
A. Šileikienė
4. Reguliariai atlikti mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerovę susijusių aspektų analizę. Visus mokslo metus VGK nariai
5. Rūpintis pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, teikti siūlymus mokyklos direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo. Visus mokslo metus VGK nariai

PREVENCINĖ VEIKLA

6. Supažindinti (priminti) 1-10 klasių mokinius jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su mokyklos „Mokinio
elgesio taisyklėmis“, „Mokyklos vidaus darbo
tvarkos taisyklėmis“. Visus mokslo metus Klasių auklėtojai
7. Supažindinti (priminti) su įstatymais apie pirotechnikos naudojimą, rūkymą viešoje vietoje, šiukšlinimą ir atsakomybe už šių įstatymų nesilaikymą. Visus mokslo metus Klasių auklėtojai
8. Tęsti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos vykdymą (integruota į dalykų programas ir klasių auklėtojų veiklos planus). Visus mokslo metus Klasių auklėtojai Dalykų mokytojai
9. Vykdyti „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą“. Visus mokslo metus R, Kasparavičienė
Klasių auklėtojai
10. Parengti „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarką“ ir supažindinti mokyklos bendruomenę. Rugsėjis- lapkritis L. Sadauskas
VGK nariai
Klasių auklėtojai
11. Organizuoti Tolerancijos dieną mokykloje Lapkričio 16 d. N. Bikulčienė
12. Pravesti saugaus eismo pamokėles 1-10 klasių mokiniams. Visus mokslo metus Policijos darbuotojai
Klasių auklėtojai
13. Dalyvauti Tarptautinė antikorupcijos dienos paminėjime Gruodžio 9 d. Klasių auklėtojai
14. Rekomendacijos pedagogams „Ką turi žinoti pedagogai apie interneto grėsmes? Kaip apsaugoti vaikus?“. Pravesti klasių valandėles mokiniams „Naudojimosi internetu pavojai“ Vasaris VGK nariai
Klasių auklėtojai
15. Dalyvauti sveikatos ugdymo programoje „Sveikatiada“. Visus mokslo metus R. Kasparavičienė
16. Dalyvauti Programoje „Antras žingsnis“ Visus mokslo metus R. Putrimaitė
D. Baubinaitė
17. ŽIV/AIDS prevencijos paskaitėlės mokykloje
Gruodžio mėn. 1 sav. R. Kasparavičienė
1 2 3 4
18. Aktyviai dalyvauti „Vaikų linijos“ inicijuojamoje akcijoje „Savaitė be patyčių“. Kovas N. Bikulčienė
A. Šileikienė
19. Supažindinti klasių tėvų susirinkimo metu tėvus su NTAKD medžiaga apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją „Vaikai seka tėvų pavyzdžiu“. I pusmetis N. Bikulčienė
20. Supažindinti su prevencine programa „Pirmiausia – išklausyk“. Siekti įtraukti tėvus į prevencinę veiklą. Visus mokslo metus N. Bikulčienė
VGK nariai
21. Vykdyti individualias konsultacijas tėvams (globėjams), vaikams. Visus mokslo metus VGK nariai
N. Bikulčienė
A, Šileikienė
22. Vykdyti mokytojų konsultavimą. Visus mokslo metus VGK nariai
N. Bikulčienė
A. Šileikienė
23. Pašalinių asmenų registracija mokykloje. Visus mokslo metus Budinčioji
24. Atlikti įvairius tyrimus(apklausas) mokyklai aktualiais klausimais.
Esant reikalui VGK nariai
N. Bikulčienė
A. Šileikienė
25. Ruošti stendinę medžiagą mokiniams, pedagogams, tėvams. Visus mokslo metus VGK nariai
N. Bikulčienė
R. Antipova
26. Vesti specialias valandėles tėvams, dalyvauti susirinkimuose. Visus mokslo metus Klasių auklėtojai Dalykų mokytojai
27. Susitikimai su Zarasų PGT darbuotojais. Visus mokslo metus A. Šileikienė
28. Susitikimai su Zarasų policijos komisariato darbuotojais. Visus mokslo metus A. Šileikienė
29. Dalyvavimas mokyklos, rajono, respublikos prevenciniuose renginiuose, akcijose, diskusijose, konferencijose ir kt. Visus mokslo metus N. Bikulčienė
Visi mokytojai

30. Lankomumo ir pažangumo problemų aptarimas: rekomendacijos mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams. Visus mokslo metus A. Šileikienė
L. Sadauskas
Klasių auklėtojai
31. Darbas su naujai į mokyklą atvykusiais mokiniais.
Penktokų adaptacija.
Naujai atvykusių mokinių adaptacijos pristatymas. Visus mokslo metus
Gruodis A. Šileikienė
Visi mokytojai

32. Mokytojų budėjimas pertraukų metu valgykloje ir aukštuose, renginių metu. Visus mokslo metus Mokytojai

33. Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, siekiant įgyti daugiau kompetencijų dirbant su socialinę atskirtį ir kitų problemų turinčiais mokiniais. Visus mokslo metus N. Bikulčienė
Mokytojai

SPECIALUSIS UGDYMAS

34. Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių sąrašą. Rugsėjis,
visus metus A. Šileikienė
35. Patvirtinti ir suderinti su tėvais individualizuotas ir pritaikytas programas specialiųjų poreikių mokiniam. Rugsėjis A. Šileikienė
L. Sadauskas
1 2 3 4
36. Rinkti informaciją apie mokinius turinčius mokymosi sunkumų:
1. gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį/ pakartotinį įvertinimą;
2. siųsti mokinius į Zarasų švietimo pagalbos tarnyba įvertinimui;
3. konsultuoti mokytojus ir tėvus.
Visus mokslo metus A. Šileikienė
37. Vykdyti individualų darbą su specialiųjų poreikių mokiniais. Visus mokslo metus Klasių auklėtojai Dalykų mokytojai
N. Bikulčienė
A. Šileikienė
38. Vykdyti individualų darbą su specialiųjų poreikių mokinių tėvais Visus mokslo metus Klasių auklėtojai Dalykų mokytojai
A. Šileikienė
N. Bikulčienė
39. Organizuoti seminarus/ mokymus mokytojams specialiojo ugdymo klausimais. Esant reikalui A. Šileikienė
N. Bikulčienė
40. Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą. Visus mokslo metus A. Šileikienė
41. Specialiųjų poreikių mokinių pažangos ir pasiekimų aptarimas. Gruodis, kovas, birželis A. Šileikienė

TĖVŲ ŠVIETIMAS

42. Parengti mokyklos tėvų švietimo planą Rugsėjis A. Šileikienė
L. Sadauskas

43. Atviros pamokos/veiklos tėvams Visus mokslo metus Mokytojai
44. Mokinių tėvų susirinkimai:
– klasėse,
– visuotinis– mokyklos veiklos pristatymas bendruomenei Visus mokslo metus
Spalis, kovas L. Sadauskas
A. Šileikienė
Klasių auklėtojai
45. Tėvų konsultavimas dėl vaikų mokyklos nelankymo, elgesio ir kt. problemų Visus mokslo metus VGK nariai
Klasių auklėtojai
A. Šileikienė
L. Sadauskas
46. Tėvų diena mokykloje Kovas L. Sadauskas
A. Šileikienė
Klasių auklėtojai
Mokytojai
47. Gegužė – šeimos mėnuo. Klasėse bendri renginiai – mokiniai, tėvai, seneliai. Gegužė mėn. Klasių auklėtojai
48. Mokinių tėvų supažindinimas su 2018 m. PUPP programa ir organizavimu/vykdymu Sausio- vasario mėn. L. Sadauskas
A. Šileikienė
49. Tėvų dalyvavimas Vaiko Gerovės komisijos posėdžiuose dėl mokinio lankomumo, ugdymo rezultatų, elgesio korekcijos. Pagal poreikį L. Sadauskas
A. Šileikienė
N. Bikulčienė
50. Tėvų apklausos (anketavimas) atsižvelgiant į mokyklos tikslą ir uždavinius, jų analizė. Visus mokslo metus L. Sadauskas
A. Šileikienė
51. Paskaitos tėvams:
– „Vaiko adaptacija mokykloje“.
– disputas „Tėvų vaidmuo sėkmingame vaiko auklėjime“.
– Z kartos vaikai, jų ugdymo ypatumai“ (7 kl.).
– tėvų informavimas apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją „Vaikai seka tėvų pavyzdžiu“ . NTAKD informacija.
– patarimai tėvams „Kaip galiu padėti vaikui mokytis?“ .
– „Standartizuoti/diagnostiniai testai 2, 4, 6, 8 klasėse:2017 m. rezultatų aptarimas ir pasirengimas 2018 m. patikrinimui. Psichologinis nusiteikimas“..
– „Mokinio dienos režimas“
– „Savarankiškumas ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“.
– „IT pažinimo, mokymo(si) procese“.
– „Paauglių mokinių ugdymo ypatumai“.
– „Namų darbų ruoša: realybė ir kokybė“.
Visus mokslo metus L. Sadauskas
A. Šileikienė
N. Bikulčienė
Klasių auklėtojai

MOKINIŲ TĖVŲ ŠVIETIMO PLANAS
2017-2018 mokslo metais

TIKSLAS- teikti naujausią informaciją mokinių tėvams apie pokyčius mokykloje, LR ŠMM reglamentuojančius dokumentus ugdymo, pasiekimų patikrinimo, profesinio informavimo, žalingų įpročių prevencijos bei socialinės pedagoginės pagalbos ir kitais kalusimais.

KRYPTYS:

• Žinios apie naujausius švietimo dokumentus bei pasikeitimus ugdymo procese.
• Žalingų įpročių prevencija mokykloje.
• Profesinio pasirinkimo galimybės ir profesinis švietimas/veiklinimas mokykloje.
• Mokinių tėvų švietimas apie mokinių įvairaus amžiaus tarpsniams būdingus psichologinius ypatumus.
• Mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo būtinybė namuose ir mokykloje.
• Mokinių tėvų skatinimas aktyvesniam bendradarbiavimui su mokykla, dalyvaujant ugdymo proceso organizavime bei įgyvendinime.
• Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais sprendžiant įvairias auklėjimo problemas.
• Įtraukti tėvus sprendžiant mokyklai aktualias problemas.

UŽDAVINIAI:

• Informuoti bei supažindinti mokinių tėvus su mokykloje parengtais dokumentais kaip bus organizuojamas ugdymo procesas pradinio, pagrindinio ugdymo pakopose bei priešmokykliniame ugdyme.
• Padėti tėvams suvokti ir pripažinti/skatinti savo vaikų ugdymo poreikius.
• Informuoti tėvus apie vaikų mokymosi sėkmę, formalaus ir neformalaus ugdymo pasiekimus mokykloje, organizuoti tėvų švietimą.
• Su mokinių tėvais aptarti per mokslo metus ugdymo proceso mokykloje vykdymą, vaikų mokymosi sėkmes ir nesėkmes, išklausyti mokinių tėvų pasiūlymus dėl kitų mokslo metų ugdymo proceso organizavimo tobulinimo.
• Teikti mokinių tėvams individualias pedagogines ir psichologines konsultacijas.
• Organizuoti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausas, anketinius tyrimus, analizuoti jų vaikų lankomumo ir pažangumo rezultatus.
• Supažindinti tėvus su jų pareigomis ir atsakomybe vaikų auklėjimo klausimais.

TĖVŲ DALYVAVIMO MOKYKLOS GYVENIME FORMOS:

• Teikti pasiūlymus kuriant ir vykdant mokyklos politiką (strateginis planas, mokyklos veiklos programa, ugdymo planas ir kt.);
• Lankytis tėvų susirinkimuose;
• Dalyvauti mokyklos bendruomenės surengtose paskaitose, seminaruose ir kt.;
• Skleisti tėvų (globėjų, rūpintojų) gerąją patirtį vaikų auklėjimo klausimais;
• Dalyvauti diskusijose aktualiomis temomis;
• Dalyvauti mokslo metų pradžios ir pabaigos šventėse;
• Stebėti mokytojų vedamas atviras pamokas;
• Dalyvauti mokyklos organizuojamuose renginiuose;
• Dalyvauti edukacinėse išvykose, ekskursijose ir kt.
• Kitos formos.

INDIVIDUALAUS BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS FORMOS

• Individualūs mokytojų pokalbiai su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) apie jų vaikų lankomumo ir pažangumo problemas ir jų sprendimo būdus;
• Individualios konsultacijos;
• Apklausos, anketiniai tyrimai.

LAUKIAMI REZULTATAI :

• Gerės mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas.
• Didės tėvų atsakomybė už vaiko mokymąsi ir elgesį.
• Tėvai geriau žinos mokyklos keliamus reikalavimus.

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Planuojamas laikas Atsakingi vykdytojai Pastabos
1 2 3 4 5
1. Mokinių tėvų informavimas apie naujų mokslo metų ugdymo proceso organizavimo ypatumus, naujoves mokykloje ir susitikimai su klasių auklėtojais. Rugsėjo 1d. (Mokslo metų pradžios šventė) L. Sadauskas
A. Šileikienė
Klasių auklėtojai
2. Mokinių tėvų įnformavimas apie signalinio trimestro rezultatus. Lapkritis, vasaris, gegužė Klasių auklėtojai
3. Mokinių tėvų susirinkimai:
– klasėse,
– visuotinis- mokyklos veiklos pristatymas bendruomenei Visus mokslo metus
Spalis, kovas L. Sadauskas
A. Šileikienė
Klasių auklėtojai Susirinkimai vyksta pagal atskirą klasių auklėtojų susitarimą su mokinių tėvais.
4. Bendri mokyklos ir šeimos renginiai:
– renginiai klasėse kartu su tėvais;
– renginiai, skirti Lietuvos valstybės 100-mečiui;
– išvykos;
– sporto varžybos;
– tradicinės šventės;
– ekskursijos į tėvų darbovietes;
– projektinė veikla. Visus mokslo metus
L. Sadauskas
A. Šileikienė
Klasių auklėtojai
5. Individualus darbas su mokiniais ir jų tėvais. Visus mokslo metus
L. Sadauskas
A. Šileikienė
N. Bikulčienė
Klasių auklėtojai
6. Gegužė – šeimos mėnuo. Klasėse bendri renginiai – mokiniai, tėvai, seneliai. Gegužė Klasių auklėtojai
7. Ištirti tėvų nuomones apie ugdymo proceso organizavimą, ieškoti jo tobulinimo būdų. Lapkritis,
gegužė
L. Sadauskas
A. Šileikienė
Klasių auklėtojai

1 2 3 4 5
8. Paskaitos tėvams:
– „Vaiko adaptacija mokykloje;
– „Mokinio dienos režimas“;
– Disputas „Tėvų vaidmuo sėkmingame vaiko auklėjime“;
– „Standartizuoti/ diagnostiniai testai 2,4,6,8 klasėse: 2017 m. rezultatų aptarimas ir pasirengimas 2018 m. patikrinimui, psichologinis nusiteikimas“;
– IT pažinimo, mokymo(si) procese;
– „Kaip galiu padėti vaikui mokytis?“
– „Savarankiškumas ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“;
– Informacija tėvams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją;
– „Naujovės lietuvių kalbos mokyme“;
– „Paauglių mokinių ugdymo ypatumai“;
– „Namų darbų ruoša: realybė ir kokybė“.

Visus mokslo metus
L. Sadauskas
A. Šileikienė
Klasių auklėtojai Temos klasių susirinkimams pasirenkamos po tėvų, mokytojų, klasių auklėtojų apklausos
9. Parengti informacinius lankstinukus ir skrajutes tėvams su institucijų nuorodomis, į kurias galėtų kreiptis įvairiais vaiko
ugdymo klausimais. Visus mokslo metus L. Sadauskas
A. Šileikienė
N. Bikulčienė

10. Visuotiniai mokyklos bendruomenės renginiai:
– Rugsėjo pirmosios šventė,
– Kalėdinės eglutės šventė,
– Kaziuko mugė;
– Mamyčių šventė. Visus mokslo metus L. Sadauskas
A. Šileikienė
N. Bikulčienė
Klasių auklėtojai
Mokytojai
12. Atviros pamokos/ veiklos tėvams Visus mokslo metus Mokytojai
13. Tėvų diena mokykloje Kovas L. Sadauskas
A. Šileikienė
Klasių auklėtojai
Mokytojai
14. Mokinių tėvų supažindinimas su 2018 m. PUPP programa ir organizavimu

Sausio- vasario mėn. L. Sadauskas
A. Šileikienė

1 2 3 4 5
15. Tėvų apklausos (anketavimas) atsižvelgiant į mokyklos tikslą ir uždavinius, jų analizė Visus mokslo metus L. Sadauskas
A. Šileikienė
N. Bikulčienė
Klasių auklėtojai
16. Informacijos apie tėvus kaupimas (el. paštas, darbovietės) ir tikslinimas
Visus mokslo metus L. Sadauskas
A. Šileikienė
N. Bikulčienė
R. Padvaiskaitė
Klasių auklėtojai
17. Tėvų informavimas apie mokinių adaptaciją mokykloje, klasėje Visus mokslo metus L. Sadauskas
A. Šileikienė
Klasių auklėtojai
18. E- dienynas mokykloje:
– grupinės konsultacijos,
– individualios konsultacijos. Visus mokslo metus L. Sadauskas
A. Šileikienė
Klasių auklėtojai
19. Tėvų dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose dėl mokinio lankomumo, ugdymo rezultatų, elgesio korekcijos. Pagal poreikį L. Sadauskas
A. Šileikienė
N. Bikulčienė

20. Tėvų ir vaikų sporto varžybos Visus mokslo metus Klasių auklėtojai
21. Paskaita „Vaiko higienos reikalavimai mokykloje“ R. Antipova Visuotiniame tėvų susirinkime

ZARASŲ R. SALAKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
BIBLIOTEKOS DARBO PLANAS
2017-2018 M.M.

Tikslas. Mokinių skaitymo skatinimas bendradarbiaujant su mokytojais, mokinių tėveliais ir mokyklos bendruomene.
Uždaviniai:
1. Padėti mokiniams rasti reikiamą informaciją įvairiom temom.
2. Dalyvauti mokykliniuose, miestelio bendruomenės projektuose ir šalies mokinių integruotose akcijose.
3. Skatinti mokinių domėjimąsi knyga, grožine, moksline, pažintine literatūra.
4. Nuolat informuoti mokyklos bendruomenę apie gautą naujausią pedagoginę, metodinę bei grožinę literatūrą.

Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas Data
DARBO SU SKAITYTOJAIS ORGANIZAVIMAS
1. Mokyti mokinius susirasti ir pasirinkti tinkamą literatūrą. Nuolat
2. Supažindinti priešmokyklinės ugdymo grupės ir naujai atėjusius mokinius su bibliotekos fondų naudojimosi taisyklėmis ir teikiamomis paslaugomis. Rugsėjis

3. Papildyti nauja medžiaga civilinės saugos kampelį, aplankus apie prevencinę veiklą , ekologiją, sveiką gyvenseną. Nuolat

1 2 3

4.
Nuolat pildyti naujausių leidinių apie ES kampelį: „Europos mozaika“
Per mokslo metus
5. Dalyvauti projekte Europos kalbų diena mokykloje. Rugsėjis
6. Žymių Lietuvos ir pasaulio rašytojų ir poetų sukakčių minėjimai ir jų kūrybos parodų rengimas Per mokslo metus
BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYTOJAIS
1. Informuoti mokytojus apie naujai gautą pedagoginę, metodinę bei grožinę literatūrą individualiai pagal dalykus. Stende ir asmeniškai
2. Naujai gautą literatūrą patalpinti į atskirą lentyną labiau matomoje vietoje.
3. Teikti pagalbą mokytojoms, organizuojančioms renginius mokykloje ir už jos ribų. Esant reikalui
ASMENINĖ SAVIŠVIETA, PROFESINIS TOBULINIMAS
1. Dalyvauti renginiuose, respublikiniuose kursuose, seminaruose. Kai vyksta
2. Domėtis medžiaga spaudoje, internete apie bibliotekų darbo aktualijas. Nuolat
BIBLIOTEKOS FONDO KOMPLEKTAVIMAS IR TVARKYMAS
1. Laiku užsakyti literatūrą, periodinę spaudą, Gavus m-klos administracijos nurodymus
2.. Nurašyti susidėvėjusiais knygas ir pasenusią literatūrą. Lapkritis, birželis
3. Parengti įvairių leidinių ataskaitą Zarasų savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriui. Gruodis
VADOVĖLIŲ FONDO TVARKYMAS
1. Laiku užsakyti naujus vadovėlius atsižvelgiant į mokytojų pageidavimus Balandis
2. Tvarkyti naujai gautų vadovėlių dokumentaciją Gavus siuntą
3. Nurašyti netinkamus naudoti vadovėlius pagal 2017-2018 m. m. galiojančių vadovėlių sąrašą. Lapkritis
4. Parengti vadovėlių ataskaitą Švietimo ir kultūros skyriui. Gruodis
ADMINISTRACINIS DARBAS
1. Suplanuoti mokyklos bibliotekos veiklą 2017-2018 mokslo metams Rugsėjis
2 Parengti statistinę mokyklos bibliotekos ataskaitą Gruodis
3. Pildyti bibliotekos dienoraštį Kasdien
4. Sutvarkyti bibliotekos abėcėlinį katalogą ir gautų vadovėlių korteles. Lapkritis