ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE
ORGANIZAVIMO KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE METU
2020 m. balandžio d. Nr. I(6.6 E)-
Zarasai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d.
nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 (koronaviruso
infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ bei atsižvelgdamas į
Zarasų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 2020 m. balandžio 27 d.
informacinę pažymą Nr. CSV-(58.9)-28 ir siekdamas užtikrinti vaikų priežiūrą bendrojo ugdymo
mokyklose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu:
1. P a v e d u Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – Mokykla)
direktoriams nuo 2020 m. gegužės 4 d. organizuoti Mokykloje vaikų, ugdomų pagal
ikimokyklinio ugdymo programą, priežiūros ir maitinimo paslaugas (toliau – priežiūros
paslaugos), kai yra abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) kreipimasis ir pateikiama darbdavio pažyma dėl
būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje arba kai vaikų priežiūros neįmanoma
užtikrinti namuose.
2. T v i r t i n u prašymo dėl vaiko priežiūros paslaugų formą (pridedama).
3. Į p a r e i g o j u Mokyklų direktorius:
3.1. Informuoti abu vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvus
(įtėvius, globėjus), kad kreipdamiesi į Mokyklą dėl vaiko priežiūros paslaugų privalo:
3.1.1. Mokyklai pateikti prašymą pagal 2 punktu patvirtintą formą ir abiejų tėvų
(įtėvių, globėjų) darbdavio pažymas tik įvertinus visas kitas vaiko priežiūros galimybes namuose;
3.1.2. užtikrinti vaiko priežiūrą namuose:
3.1.2.1. kai vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių
ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo
pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar
karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“
(toliau – Įsakymas Nr. V-483);
3.1.2.2. kai vaikas gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms
(vyresnio nei 60 metų amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis
Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota
ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies
ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2–4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų
ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po
autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar
selektyvia chemoterapija ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos
nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono
10 mg/kg per dieną, ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas
imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).
Elektroninio dokumento nuorašas
2
3.2. Paskelbti informaciją Mokyklos interneto puslapyje dėl vaiko priežiūros
paslaugų organizavimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu.
3.3. Priėmus sprendimą dėl vaikų priežiūros paslaugų organizavimo, organizuoti
vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, priežiūros paslaugas pagal Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-977 „Dėl COVID-19 (koronaviruso
infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ 2.2 papunktį.
4. N u r o d a u Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros
skyriui vykdyti šio įsakymo kontrolę.
5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Zarasų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 17 įsakymą Nr. I(6.6 E)-154 „Dėl Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos
skyrimo atsakinga už rajono savivaldybės vaikų ir vaikų su negalia priežiūrą”
Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka,
Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. balandžio d.
įsakymo Nr.
priedas
__________________________________________________________________________________________________________
(vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų) vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
_________________________________________________________________
(gyvenamosios vietos adresas)
Mokyklos direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL VAIKO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
20 ____ m. ___________________d.
_________________________
(vieta)
Prašau suteikti vaiko priežiūros paslaugą mano _____________________________
(vaiko vardas, pavardė, gimimo data)
_______________________________________________________________________________
(įrašyti švietimo įstaigos pavadinimą)
nuo 20__ m. __________________ d. karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu, nes nėra
galimybių vaiku(-ais) pasirūpinti namuose.
Užtikriname, kad vaikas(-ai):
1. Neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių
ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo
pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar
karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.
2. Negyvena kartu su asmenimis priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m.
amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl
kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo
pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar
karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“:
žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir
jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su
lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo
nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų
ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar
radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo
metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo
kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės
ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).
PRIDEDAMA. Abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) darbdavio pažymos dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje metu būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo
vietoje, _____ lapai.
________________________ _______________________________________________________________________
(parašas) (vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų) vardas, pavardė)
_______________________
DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22,
32110 Zarasai
Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ BENDROJO
UGDYMO MOKYKLOSE ORGANIZAVIMO KARANTINO
LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE METU
Dokumento registracijos data ir numeris 2020-04-29 Nr. I(6.6 E)-277
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Benjaminas Sakalauskas, Direktorius
Sertifikatas išduotas BENJAMINAS,SAKALAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-04-29 11:05:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-09-26 11:22:04 – 2023-09-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti
“Registravimas” paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant “RCSC IssuingCA, VI Registru centras – i.k. 124110246
LT” išduotą sertifikatą “Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k.188753461 LT”,
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:19:47 iki 2021-12-26
14:19:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas
Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-29
11:13:15)
Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-04-29 11:13:15 Dokumentų valdymo
sistema Avilys